Note

Find what you want.

When you search on GOOGLE, type in "SA Cell" after the search term and obtain immediate contact details.

Total Pageviews

Thursday, November 15, 2012

IDs

Name: Focus: Keywords: Cell: Landline: Fax: Email: Website: Postal: Physical: Other:

STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 51 No. 79 1 February 2008 A L T E R A T I O N O F S U R N A M E S IN T E R M S O F S E C T I O N 26 O F T H E B I R T H S A N D D E A T H S R E G I S T R A T I O N ACT, 1992 ( A C T NO. 51 O F 1992) T h e Director-General h a s authorized t h e following persons t o a s s u m e t h e surname printed i n italics: 1. Mtengo Beesont Mahlauri - 0804 5304 084 - 3016 Chernpano Road, Randburg, 2125 - Mahlaule 2. Sernkelo Mbeje - 880314 5470 083 - P 0 Box 248, Ixopo, 3276 - Mbhele 3. Ntombi Penny Chabalala - 791012 0452 084 - 12269 Extension 78, Orange Farm, 1805 - Shabalala 4. Booy Sydwell Mfeka - 880106 5500 087 - 199 Mount Pelliar, Morningside, 4001 - Parack 5. Nontose Joka - 520610 0269 081 - P 0 Box 100, Mthatha, 3099 - Madyibi 6. Zenzele Simon Mthernbu - 581202 5918 080 - P 0 Box 362, Highflats, 3306 - Dlamini 7. Richrnan Mangwane Nkumane - 530813 5159 I 8 6 - 3025 Dlamini Street, Bekkersdal, - Shongwe 8. Zwelibanzi James Sikakane - 850929 6347 083 - P 0 Box 5598, Greytown, 3250 - Sikhakhane 9. Comelia Adriana Joubert - 690710 0027 085 - Pongola 229, Sinoville, 0182 - Van Den berg 10. Aaron Jabulani Sibiya - 830321 6160 085 - 2316 Extension 5, Kwazamokuhle, 1098 - Nkambule 11. Xolani Clement Mndebele - 860415 6138 084 - 740 Extension 02, Embalinhle, 2285 - Nxumalo 12. Lekwala Daniel Monareng - 860125 5288 083 - 1715 Kwa Mhlanga, Kwa Mhlanga, - Mogale 13. Mcibiseni Velaphi Mthembu - 880726 5543 082 - P 0 Box 15729, Eshowe, 3815 - Biyela 14. Lindokuhle Zwane - 880818 0773 085 - P 0 Box 5045, Dannhouser, 3080 - Manyoni 15. Jabulane Rose Mthembu - 87081 1 0495 082 - P 0 Box 12, Kwa Ngwanase, 3973 - Mpanza 16. Mahlatse Giff Mashala - 881225 6034 083 - P 0 Box 7414, Tzalengmau, 0855 - Mailula 17. Khungu Joshua Mthembu - 580101 8007 084 - P 0 Box 52073, Osizweni, 2952 - Nhleko 18. Mthokozisi Perceverence Zondi - 880412 5893 087 - P 0 Box 77104, Osizweni, 2952 - Buthelezi 19. Maite Constance Malatji - 870615 0521 080 - Private Bag x 1126, Sovenga, 0727 - Jeffo 20. Welcome Mduduzi Nzuza - 761 128 5306 087 - 1340 Clemont Road, Clernaville, 3602 - S'thebe 21. Carmen Fourie - 890705 0518 081 - Posbus 81085, Doompoort, 0017 - Potgieter 22. Qiqa Heukile - 891 104 5804 085 - P 0 Box 2453, Idutywa, 5000 -Xauka 23. Florina Motloung - 870701 0700 088 - 21 Sugar Buch, Three Rivers, Vereeniging, 1939 - Mokhatla 24. Mabitso Mary Motheogana - 390303 0649 083 - 590 Block I, Wintervelt, - Makubyane 25. Sihle Roy Cele - 880424 5866 089 - H 1125 Umlazi Township, Umlazi, 4031 - Luthuli 26. Gija Kenneth Timbana - 760424 5762 085 - 1047 Block HH, Soshanguve, 0152 - Khoza 27. Siwela Anna Sithethe - 51 1020 0458 083 - P 0 Box 91, Raditshaba, 0718 - Netshifefe 52 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 28. Sboniso Don Gumede - 840928 6365 080 - Private Bag x 547, Umzinto, 4200 - Zondo 29. Stopmpie Amos Shelembe - 821005 6181 081 - P 0 Box 673, Kuruman, 8460 - Sibalabala , 30. Leonah Mthembu - 890805 0361 084 - 908 Mavimbela Section, Katlehong, 1431 - Maluleke 31. Wendy Nondumiso Mhlaba - 770414 0630 088 - your two minor children - Saah Mhlaba - 981221 0359 088 - Opong Junior Mhlaba - 001 128 5508 088 - 770414 0630 088 - M 764 Site B, Khayelitsha, 7784 - Shosha 32. Hlengiwe Cabangani Dlamini - 881218 0539 082 - P 0 Box 1030, Umbumbulu, 4105 - Ngubane 33. Seipati Mtimula - 840922 1002 087 - Unit 68 Mont Serrat, King Fischer Crescent, Alberton Meyersdal, 1447 - Nthimula 34. Freddie Lourence Fourie - 730716 5588 080 - 1153 Spoonwood Street, Reiger Park, 1459 -April 35. Tebogo Mahau - 830423 61 16 081 - 4338 Masuku Street, Chiawelo, 1818 - Tshabalala 36. Sakia Thabo Mogashane - 670101 7008 084 - 161 Watervaal, Siyabuswa, 0472 - Sepato 37. Bhekinhlanhla Charles Simelane - 670201 5597 086 - P 0 Box 1603, Piet Reief, 2380 - Motha 38. Sabata Floyd Moeketsi - 870208 6137 083 - 119 Old Location, Makeleketla, 9420 - Moreki 39. Retselisitswe Benjamin Jeremiah - 661017 5482 082 - 36 Mimosa Street, Saaiplaas, Virginia, 9430 - Seloane 40. Azwianewi Getrude Rambuda - 661 122 0368 086 - 5058 Mabitsela Street, Zone 5, Meadolands, 1852 - Raluthada 41. Fortune Siyanda Mkhize - 860620 5754 084 - L458 Umlazi Township, Umlazi, 4031 - Ngobese 42. Katlego Vincent Ndlalani - 850414 5147 081 - P 0 Box 281, Koringpunt, 0632 - Mohlahlo 43. Victor Njabulo Gumede - 860513 5338 083 - 81391 Sambane Road, Ntuzuma, 4360 - Zondi 44. Johannah Meisi Ramashia - 870810 0423 086 - P 0 Box 1763, Elim Hospital, 0960 - Muluvhu 45. Ngwagamobe Simon Matlala - 860427 5788 082 - P 0 Box 1536, Boleu, 0474 - Mohlala 46. Nhlanhla Ngwadleka - 800321 5359 085 - 465 Olifant Street, Rockville, 1860 - Hadebe 47. Khululiwe Hlela - 880430 0752 083 - Cc 4037 Cato Crescent, Durban, 4091 - Mayaba 48. Dumsani Alson Zulu - 81 1206 5512 084 - 1448 Mndanseni Street, Extension 2, Vosloorus, 1475 - Maluleke 49. Fannie Ishmael Mdonsi - 8301 13 5635 088 - 1309 Extension 4, Rethabiseng, 1026 - Nyembe 50. Superrose Nene - 720307 61 54 080 - Private Bag x 9073, Pieterrnaritzburg, 3200 - Mlaba 51. Prosper Bheki Msibi - 8601 19 5237 083 - P 0 Box 1733, Mokopane, 0600 - Madubanya 52, Simon Molejane Kujoane - 830915 5653 089 - P 0 Box 26, Jane Furse, 1085 - Mokgoatjane 53. Makwezi Siyengu - 701210 5987 083 - Nolita Cafk, Private Bag ~2305, Dutywa, 5000 - Makhikhi 54. Themba Israel Njeya - 570624 5408 080 - P 0 Box 2240, Maruate, 4275 - Mboyisa 55. Chazile Promise Xaba - 851205 1573 083 - P 0 Box 3361, Ladysmith, 3370 - Njoko STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 53 56 'Londeka Pretty Mchunu - 850508 0376 080 - 876 Sibukosezwe Road, Unit 13, Imbali, 4942 - Dlamini 57. Nelisiwe Primrose Gumede - 780815 1135 083 - P 0 Box 70, Harding, 4680 - Mbuthuma 58. Abraham Titus Dhladhla - 470720 5217 082 - 15661 Mohlala Street, Kwa Thema, 1575 - Hlatshwayo 59. Bolao Lungile Knowledge Moloi - 851 113 5949 087 - 2429 Masiagafi Street, Jabulani, 1868 - Ngubane 60. Vincent Mofokeng - 740618 5987 080 - 8095 Orlando West, Oralndo West, 1804 - Dirane 61. Moyahabo Hamilton Mmola - 751 112 5576 081 - P 0 Box 1836, Dwars River, 0812 - Kgoale 62. Nokwanoa Grecious Sithole - 881231 0470 083 - P 0 Box 413869, Pietennaritzburg, 3200 - Mbhele 63. Phumelela Duma - 880913 5433 080 - P 0 Box 9, Dannybrook, 3237 - Memela 64. Mphikeleli Richard Mlinyane - 710913 5490 086 - P 0 Box 3365, Kriel, 2271 - Nkosi 65. Joseph Joe Masilela - 830917 3248 084 - Stand 607 Phola, Ogies, 2230 - Mndebele 66, Zoliswa Mkuyana - 820620 0905 086 - 556 Skosana Section, Katlehong, 1431 - Mayeki 67. Samuel Dingaan Mofokeng - 701216 5983 089 - 5280 Extension 3, Orange Fann, 1805 - Majola 68. Mohanoe Simon Motloung - 650213 5426 087 - 1425 Namahadi Location, Frankfort, 9830 - Mofokeng 69. Nkosinathi Hendry Nkosi - 801203 5842 084 - 20665 Extension 24, Dayton, 1520 - Mkabela 70. Bokang Kevin Kgwathisi - 890913 6256 082 - P 0 Box 127, Saulspoort, 0318 - Botlhokwane 71. Gladys Makhosaza Cekwana - 661016 0279 089 - 8 Egrit Street, Pieterrnaritzburg, - Mbotwe 72. Mbangiseni Muredzi - 740521 5716 089- P 0 Box 787, Lwamondo, 0985 - Makhari 73. Petros Gu Ngubane - 670312 5413 081 - P 0 Box 20, Greytown, 3250 - Zondi 74. Thamsanqa Chatlly Zondo - 710219 5500 084 - Private Bag x09, Greyville, 4023 - Mabaso 75. Siyabonga Tebokgo Thabede - 870530 6000 080 - P 0 Box 1800, Esikhawini, 2887 - Mogale 76. Bhekusa Mwelase - 47021 1 5243 088 - Private Bag x 10, Inanda, 4310 - Shangase 77. Sicelo Samuel Ngubane - 860721 6090 088 - P 0 Box 1247, Greytown, 3250 - Xulu 78. Mandla Michael Zuke - 88091 1 5745 081 - 97 West Street, Durban, 4001 - Ngubane 79. Busisiwe Pretty Khathi - 8901 12 0456 083 - B 1172, P 0 Umlazi, 4031 - Gcabashe 80. Mpho Gift Ngozo - 840424 0618 082 - P 0 Box 3030, Jankemdorp, 8550 - Lefhafo 81. Vusi Dellon Mabuza - 870909 6561 087 - P 0 Box 24, Warburton, 2333 - Takazane 82. Wellington Bafana Yeko - 250316 5270 084 - Private Bag x 5006, Umtata, 5100 - Mapipa 83, Thandeka Joy Mautsana - 820105 1012 082 - 1549 Langa Street, P 0 Rusloo, 1475 - Pinzi 84. Ishmael Mgamana - 760109 5297 089 - 7514 Lakeside, Extension 1, Lakeside, - Khaole 85. Gomotsegang Molemane - 860921 5886 086 - P 0 Box 2551, Lerome, 0497 - Mkhize 54 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 86. Gugulethu Jane Nkosi - 890131 0430 088 - 151 North Road, Regents Park, 2197 - Mokuene 87. Hope Malefane Mokhutswane - 730515 5258 086 - 11 Sharleen Hof, King Edward Street, Willows, 9301 - Lekoa 88. Takalani Joyce Tshifaro - 760909 1572 082 - P 0 Box 97, Vuwani, 0952 - Makondo 89. Simphiwe Sydney Mbanjwa - 741223 5927 084 - P 0 Box 2469, Empangeni, 3880 - Mkhize 90. Asanda Daliwe - 750524 5863 080 - 1101 Zone 3, Ekuphumleni, 5360 - Lamani 91. Sanele Ntokozo Ntombela - 88041 9 5634 081 - P 0 Box 958, Mtubatuba, 3935 - Sibiya 92. Mandla Samuel Dube - 761008 5314 085 - P 0 Box 883, Middelburg, 1050 - Mahlangu 93. Samson Richard Msiza - 820205 5313 088 - 27463 Rholihlahla Street, Extension 24, Brakpann, 1550 - Sikhosana 94. Butana Richard Ngobeni - 561228 5328 081 - 123562 Minanawe Section, Daveyton, 1520 - Thwala 95. Noncedo Nqwelo - 810119 0942 084 - Strong Fountain Farm, Macleantown, 5201 - Nqwelo 96. Dumisani Winners Chauke - 840404 7242 082 - Private Bag x 11, Boksburg, 1475 - Ngwenya 97, Mashobane Simon Mampane - 860528 6055 080 - 4181 Shinga Street, Tsakane, 1550 - Sekodisa 98. Excellent Mathidzha - 820806 5380 082 - 1121 Extension 2, Embalinhle, White City, 2285 - Litsibane 99. Zukisani Nelson Ntoninji - 701 118 5608 080 - Room 272 Hostel 3, Western Deep, Carletonville, 2499 - Ndaliso 100. Thembeka Qotywa - 84031 1 0458 080 - Ny 18 No 2, Section 1, Gugulethu, 7750 - Poswa 101.Stephen George Anderson - 811226 5272 083 - P 0 Box 15589, Vlaeberg, 8018 - Osler 102.Nolwazi Makaula - 880804 1039 088 - P 0 Box 551, Kokstad, 4700 - Nkushubana 103.David Kambule - 710217 5674 081 - 1 196 Block C, Mabopane, 0190 - Sewela 1W.Tshepo Fortune Mkhonza - 820417 5956 085 -42 Eugene Marais Street, Extension 8, Witbank, 1034 - Makuwa 105.Mpumelelo Halifex Gxekwa - 580123 5564 081 - 641 Twala Section, P 0 Katlehong, 1431 - Dlamini 106.Tamsanqa Andrew Nxuseka - 861 21 6 5306 089 - NY I - 199, Gugulethu, 7750 - Kampu 107. Leomard Mkamisa - 420301 5583 087 - 7727 Extension 2, Khutsong, 2499 - Ngweni 108.Ephraim Doctor Manamela - 881009 5416 081 - P 0 Box 92, Marken, 0605 - Ratlou 109.Thokozile Mavis Ngubane - 830724 0742 081 - 1197 Ngwaneshu Street, Central Westem Jabavu, - Tshabalala 110.Thabisang Brenda Malope - 721024 0373 082 - P 0 Box 1155, Mbibane, 0449 - Sekoma 1 11.Kgomotso Matabologa - 880922 5342 084 - 7395 Zone 4, Diepkloof, 1864 - Shuse 112.Matome Tutja - 760706 5581 089 - P 0 Box 488, Bochum, 0790 - Mosela 113. Sikhumbuzo Nkumane - 870629 5259 083 - 5764 Henmitide Crescent, Extension 8, Ennerdale, - Thela 114.Maria Dikeledi Sitho - 830519 0858 089 - 5569 Mahana Street, Extension 7, Ratanda, - Seepamore STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 55 11S.Ntsoaki Patricia Mathetsa - 890329 1198 080 - 105801 Extension 9, Ivory Park, 1685 - Monaheng 116. Kenneth Tisetso Matloung - 880322 0446 081 - 4372 More Street, Duduza, 1496 - Mofokeng 117,Andile lgnatius Mkata - 880423 5296 081 - 17 Struben Street, Sharon Park, 1496 - Ntoagae 1 18.Nandipha Ncula - 860623 0739 084 - 9696 Vllkani Location, Grahamstown, 6139 - Sandi 119.Msawenkosi Lucas Shezi - 87081 1 5762 080 - 82 Circle Drive, Ashley, 3610 - Myeza 120.Olebile Andries Moreotsile - 8501 13 5419 082 - P 0 Box 9559, Mokgola, 2869 - Rantao 121 .Samuel Mompati Mokgofa - 670921 5214 081 - P 0 Box 5033, Gopane, 2882 - Molokwane 122,Mponetseng Ellis Senuoe - 890403 0458 082 - 10200 Phomolong, Hennenman, 9445 - Tlali 123.Mahlodi Andrew Ramatapela - 780406 5865 089 - 86 12Avenue, Alexandra, 2090 - Tsapudi 124.Fana Wilson Mbata - 500310 5295 082 - 17095 Zweliso Road, Luganda, 3610 - Phakathi 125.Timothy Kubheka - 720122 5370 086 - P 0 Box 68169, Ingqayizivele, 2957 - Nhlapho 126.Tai Moses Molotsane - 880407 6054 086 - 3145 Skotiphola Section, Tumahole, Parys, 9587 - Matang 127.Puna Aaron Molotsane - 880407 6055 083 - 3145 Skotiphola Section, Tumahole, Parys, 9587 - Matang 128.Andile Buthelezi - 870310 6028 088 - A1825 lnanda Newtown, P 0 Inanda, 4310 - Ndlovu 129. Nkululeko Kunene - 870326 5536 087 - P 0 Box 32908, Mabeni, 4060 - Zondi 130,Sbongiseni Cyprian Dlamini - 880321 5753 087 - P 0 Box 5107, Inanda, 4310 - Dladla 131. Motlatsi Johannes Tale - 780830 5755 083 - 50 Food Street, Rustenburg North, 0300 - Malgas 132. Jim Khalalo Nkomo - 730328 5422 086 - 11990 Extension 11, Evaton West, 1984 - Mokoena 133.Nokuzola Lillian Mpike - 780328 1191 080 - 21 Adam Street, Delft South, 7100 - Wewe 134. Jabu Msiza - 820330 5985 089 - P 0 Box 57558, Kuli, 0458 - Skosana 135. Rosilia Nkoane - 850208 0456 087 - P 0 Box 1539, Phalaborwa, 1390 - Pilusa 136.Andile Ngceba Bukwana - 860719 5332 089 - 2 Rue Belon Street, Somerset West, 7130 - Ngceba 137.Thembeka Isabel Ntsuntsha - 860802 0321 081 - P 0 Box 3246, Estcourt, 3310 - Vilakazi 138.Philani Israel Khulu - 860724 5367 085 - D 473 Umlazi Township, P 0 Umlazi, 4031 - Ngcobo 139.Elias Tutu Masina - 631031 5301 082 - 2251 Moleleki South, Katlehong, 1431 - Mkhwanazi 140. Stinah Mama Maruma - 86031 0 0539 082 - P 0 Box 13226, Mabeskraal, 031 3 - Setshedi 141 .Lucky Dumisani Malobola - 860625 5374 080 - Private Bag x 401 1, Kwa Mhlanga, 1022 - Mnguni 142.Lindiwe Constance Wessel - 810223 0903 086 - 12694 Extension 7A, Orange Farm, 1805 - Kubheka 143.Darius Lesego Mokgobo - 861 112 5269 080 - 147 Zone 16, Ga Rankuwa, - Llale 144.Kingdom Ngcobo - 860528 5446 082 - Mbana Area, Cato Ridge, 3680 - Nzuza 56 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 145.Zamumzi Alfred Singingqi - 600101 9017 088 - Room 7714, Hostel G, Thabong, 9463 - Maqabuko 146.Senzosenkosi Ottiet Mbele - 81 1105 5765 082 - 589 Protea Glen, P 0 Chiawelo, 1818 - Mbangula 147.Mandla Percy Langa - 820206 5891 081 - 4595 Lezzet Street, Phomolong Section, Tembisa, 1632 - Mndawe 148,Thobani Simphiwe Zulu - 851002 5498 080 - 2 Fifig Street, Vryheid, 3100 - Khanyile 149,Eddie Vernugopal - 590516 5166 088 - 95 Fleet Street, Chatsworth, 4092 - Reddy 150.Lungile Carol Dube - 861 109 0280 088 - B779 ldanga Road, Kwa Mashu, 4360 - Mbanjwa 151 .Boitumelo Jacob Kadisa - 801019 5302 089 - 66 Langeveld Streeet, Vryburg, 8601 - Thejane 152,Seipati Murnel Shuping - 871 125 1202 085 - 1548 Zone 2, Thabanchu, 9780 - Marumo 153,Dlayane Sam Maluleka - 700429 5529 080 - 4386 Tshwara section, Mmakau, - Mathibedi 154.Amina Gloria Mmalethabo Mogoshane - 880209 0518 086 - P 0 Box 179, Chaneng, 0310 - Kole 155.Frans Mathasulela Molope - 860510 5785 081 - 497 Lesehlane, Hebron, 0193 - Sekgothe 156,Sebenzile Pretty Mbokazi - 870728 1139 081 - P 0 Box 667, Pongola, 3170 - Olivier 157,Nkosinathi Emmanuel Gwala - 880623 5377 084 - C516 Ntuzuma Township, Kwa Mashu, 4360 - Cele 158. Nosipho Gasa - 880210 0725 084 - 26 Nagina Drive, Nagina, 3604 - Khoza 159,Nokwanda Yvonne Ntshaba - 871216 0813 089 - P 0 Box 2454, Tugela Ferry, 3010 - Dumakude 160.Xolani Emmanuel Cele - 8101 16 5379 080 - P 0 Box 71937, Yurchisen, 4250- Jula 161 .Syanda Philani Cele - 830416 5387 083 - P 0 Box 71937, Yurchisen, 4250 - Jula 162.Thandeka Zenhlanhla Nxumalo - 870314 0475 089 - P 0 Box 10047, Richards Bay, 3900 - Ngcamu 163. Jabulani Nqeshu Myeni - 820804 6159 084 - P 0 Box 16, Jozini, 3969 - Shongwe 164.Sheshile Ntombenhle Manana - 870505 0392 089 - P 0 Box 3361, Ladysmith, 3370 - Mbona 165.Eliza Nomuhla Mahlangu - 870105 0400 089 - Private Bag x 4006, Kwa Mhlanga, 1022 - Masango 166.Molebogeng Maswike Mokwena - 88041 1 0745 082 - P 0 Box 170, Nokaneng, 0435 - Lefifi 167.Ranare Job Makgaya - 820918 5573 085 - P 0 Box 1497, Elisras, 0555 - Makgae 168.Sazile Wiseman Ntsuntsha - 881 116 5369 085 - P 0 Box 3246, Estcourt, 3310 - Vilakazi 169.Zakhe Chongwa Dyibana - 880316 0218 086 - 25 Ny 138, Gugulethu, 7750 - Xonti 170.Gordon Mzwakhe Mkwanazi - 840209 5348 082 - 35 Reitz Street, Nigel, 1490 - Tshabalala 171 .Yolokazi Happiness Pretty Mpathane - 880723 0479 081 - P 0 Box 19215, Stanger, 4450 - Mbasane 172. Jabulani Protus Shazi - 870730 5431 084 - P 0 Box 1124, Port Sherpstone, 4240 - Chiya 173. Molipa John Mokatsa - 730323 6514 080 - 5886 Zone 8, Ficksburg, 9730 - Molipa STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 NO. 30697 57 174,Thernba Fikelinjani Khoza - 560725 5278 084 - P 0 Box 1327, Tongaat, 4400 - Thusini 175. Ernmanuel Nkhangweleni Mbedzi - 860701 6225 082 - Private Bag x 2327, Sibasa, 0970 - Ramusingane 176. Johannes Mosedi Kornane - 680607 5661 086 - 268 Kwela Street, Somali Park, 1475 - Makolane 177. Bongokwakhe Gabriel Mcunu - 85121 7 6090 088 - P 0 Box 64, Tugela Ferry, 301 0 - Khoza 178. Luthando Ngubane - 860909 6606 082 - P 0 Box 91, Staffordlspost, 4686 - Base 179. Moses Omphile Bos - 660106 6039 081 - P 0 Box 349, Monnakato, 0331 - Zwane 180.Mthunii Mathews Zuma - 851018 5396 082 - P 0 Box 2262, SUN City, 0316 - Khoza 181. Sello Paulos Leshiga - 870705 6144 084 - 186 Tsitsi Street, Moroka North, 1868 - Moroka 182.Tshepo Cornelius Mmutlane - 870908 5957 080 - P 0 Box 4138, Mokopane, 0600 - Moabelo 183.Twoboy Jan Nkosi - 781208 5302 082 - Stand 408 Tarnbo Square, Dennilton, 1030 - Mlangeni 184. Listers Ngobeni - 8601 19 0529 088 - P 0 Box 385, Mafefe, 0738 - Thobejane 185.Nokuthula Xotongo - 810716 0625 088 - Nexakolo Area, Qurnbu, 5180 -Xwayi 186.Diane Elliot Letshelebe - 620825 5918 081 - P 0 Box 578, Morokweng, 8614 - Mpotsang 187. Paulus Jabulan Sosibo - 840215 5693 088 - P 0 Box 99, Underberg, 3257 - Radebe 188.Christmas Makhubela - 831225 5435 084 - P 0 Box 691, Malarnulele, 0982 - Sambo 189.Sboniso Innocent Phoswa - 880302 6029 081 - P 0 Box 165, Highflats, 3306 - Nkomo 190.Mduduzi Eric Mohlarnbi - 850615 5452 082 - 60 Church Street, Bloemfontein, 9323 - Motha 191. Motlatso Joyce Mothathelo - 510505 0579 087 - P 0 Box 4308, Ga Kgapane, 0838 - Moutswi 192. Buti Aaron Msimanga - 760626 5588 084 - P 0 Box 5592, Phuthaditjaba, 9866 - Selepe 193. Ivy Mantshiyo - 880616 0598 084 - P 0 Box 63, Northarn, 0360 - Mamatu 194. Vusimuzi Ndlovu - 760601 5337 089 - 125 Ekcaleni Section, Ternbisa, 1632 - Zakwe 195.Lot Gaitsiwe Ntsirnane - 480903 5480 086 - 447 Tau Section, Luka, 0335 - Ramomla 196. Colani Jemson Hlatshwayo - 7401 13 5422 080 - P 0 Box 1033, Sidlarnafa, 1332 - Mabaso 197. Malose Terrance Bosit - 8801 02 5663 082 -, Mokopane, 0600 - Choshi 198.Solomon Mokoena - 691002 5471 081- two minor children -Zandile Nthabeleng Mokoena - 021223 0776 081 - Keabetswe Caesar Mokoena - 950831 5379 084 - 691002 5471 081 - 14 Pelilan Street, Meyerton, 1960 - Mazibuko 199.Sonwabiso Karna - 890317 5838 082 - P 0 Box 715, Phalabowa, 1390 - Dyantyi 200.Thulisile Charrnaine Gurnede - 861203 0496 081 - 11 Coucal Close, Woodhaven, 4004 - Ngcobo 201 .Kgadirne Benny Rarnphisa - 791207 5639 087 - P 0 Box 37044, Nebo, 1059 - Makua 202. Vuyolethu Bukani - 870205 0790 081 - 2344 Ndevana, King Williams Town, 5600 - Hosolo 58 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 203, Sello Floyt Matokonyane - 720224 5884 080 - 1523A White City, Jabavu, 1868 - Masilo 204,Nokuthula Halama - 830921 0926 082 - 10 Khuzwayo Street, Kwa Thema, 1575 - Nxumalo 205.Sandile Radebe - 891226 5055 085 - 29 Patrys Street, Struinsbult, 1559 - Nsibande 206.Bongani Eugene Tshangule - 850903 5945 080 - P 0 Box 538, Manzdwandle, 1344 - Sithole 207,Tendamudzimu Nemulodi - 870830 0801 081 - P 0 Box 42, Shayandima, 0945 - Madiba 208.Philisiwe Prudence Dlamini - 830730 0704 088 - P 0 Box I I , Tugela F e y , 3010 - Nkala 209.Charles Bhekizizwe Moyo - 800923 5382 080 - P 0 Box 3871, Honeydew, 2040 - Shelton 21 0. Robert Norman Moyo - 76031 2 5069 082 - P 0 Box 3871, Honeydew, 2040 - Shelton 21 1. Winston Zanele Masango - 731220 5822 085 - P 0 Box 3871, Honeydew, 2040 - Shelton 212.lan John Wentzel - 800904 5013 086 - P 0 Box 712, Lonehill, 2062 - Kleynhans 213.Madliwa Phillimon Mthembu - 710814 5607 085- P 0 Box 137, Riverview, 3930 - Tembe 214.Zakhele Elijah Simelane - 700420 5308 083 - 3686 Mandela Drive, Duduza, 1496 - Mtambo 21 5. Elvis Johannes Khoza - 720821 5637 085 - P 0 Box 31 1, Manzolwandle, 1344 - Tibane 21 6. Moipone Hettie Tsiva - 74051 3 0520 087 - 11 58 Lephoi Street, Malebogo, Hertzogville, 9482 - Tsiane 217.Thabiso Victoria Makau - 800912 0946 085 - P 0 Box 1, Pietpan, 2887 - Win 218.Musova Ngombe - 830816 0343 082 - 5 Reitz Street, Zeerust, 2865 - Ndungo 219.Ntokozo Fortune Zulu - 821005 5681 081 - P 0 Box 1492, Esikhawini, 3887 - Ndlovu 220.Sherwin Rodney Carelse - 870505 5274 084 - 2 Woodwin Cirvcle, Retrent, 7945 - Frantz 221. Bongani Bazel Nkosi - 82121 3 5910 084 - 25 Kunene Street, Wesselton, 2350 - Sibeko 222.Fortunate Bongiwe Maqasha - 820729 0257 081 - 21718 Umlazi Township, Umlazi, 4031 - Sifolo 223.Queen Kearabetswe Motlhodi - 881 127 0178 082 - 26447 New Stands, Thabong, 9463 - Mammo 224.Thembinkosi Mxathule - 820909 5953 088 - 331 Sesobe Section, Witrankjie, - Halom 225,Philile Makhaye - 831205 0414 086 - C1459 Mbokodwe Avenue, Mpumalanga Township, 3699 - Hlengwa 226. Nompumelelo Shude - 851204 0375 087 - P 0 Box 27, Isingolweni, - Shazi 227.Thokozani Ngidi - 850404 5683 086 - P 0 Box 1870, Port Sherpstone, 4240 - Dhladhla 228.Majono Amos Mokwena - 871 120 5336 088 - P 0 Box 650, Hendrina, Kwazamakuhle, 1078 - Choma 229.Sandile Khulekani Christian Langa - 841216 5593 087 - P 0 Box 1047, Stanger, 4450 - Ngema 230.Simphiwe Innocent Mathevula - 880101 5397 089 - 11409 Madonsela Street, Tsakane, 1550' - Masina 231.EIvis Ratshibi - 770216 5342 084 - P 0 Box 263, Dzanani, 0308 - Tshikhwama STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 59 232,Phurnlani David Qhogi - 770403 6195 089 - 9171 Kwasakwasa, Hermanus, 7200 - Ziyokwana 233. Jeremia Daniel Naude' Woeke - 810312 5308 084 - P 0 Box 22, Grabouw, 7160 - Ernst 234,Philile Mthernbu - 850818 0334 082 - L 960 Urnlazi Township, P 0 Umlazi, 4031 - Khumalo 235. lrvin Mosate - 78021 1 5390 082 - 6128 Maqumba, Phaharneng, 9323 - Mazibuko 236,Malefane Samuel Khalane - 591 106 5501 085 - 248315 Meqheleng Location, Ficksburg, 9730 - Setlojoane 237.Teki George Dyurnande - 650905 5254 084 - 8850 Peter Swart, Bloemfontein, 9323 - Kheni 238. John Wisky Rarnoshaba - 880302 5830 083 - P 0 Box 172, Trichardsdal, 0890 - Malepe 239. Masesi Chrisencia Shongwe - 85051 5 1509 080 - P 0 Box 2255, Ermelo, 2350 - Sibanyoni 240,Oliver Zwane - 680125 0623 084 - 2127 A Thwala Street, Zola 2, P o Kwa Xuma, 1868 - Nxumalo 241 .John Mkhatshwa - 85121 1 5387 082 - P 0 Box 570, Malelane, 1320 - Nkosi 242.Sboniso Eugene Mhongo - 891 123 5548 088 - P 0 Box 402, Mtubatuba, 3935 - Zungu 243,Bongurnusa Stanford Ntuli - 800429 5784 080 - Private Bagx 4333, Durban, 3630 - Mbhele 244,Rarnaesela Onica Mphahlele - 600310 0434 081 - P 0 Box 81, Mphahlele, 0730 - Maredi 245. Leshnee Narainsingh - 830503 031 5 084 - Private Bag 12, Tongaat, - Singh 246, lnnocent Khele - 800619 5675 086 - P 0 Box 10, Half Way House, 1685 -Xaba 247.Mosena Celestina Mpuru - 870121 0289 083 - 3074 Putsoane Street, Phuthaditjaba, 9866 - Mlaba 248. Nonopha Ngele - 880605 0977 083 - P 0 Box 72, Redoubt, 4801 - Gavu 249.Sifiso Wellington Mkhwanazi - 850806 6301 080 - P 0 Box 2795, Ladysrnith, 3370 - Mnguni 250.Titus Letlhogonolo Mudau - 850810 5491 082 - P 0 Box 8014, Magogong, 8575 - Otsheleng 251. lnnocent Zwelethemba Majola - 870812 6278 084 - P 0 Box 10718, Meerensee, 3901 - Madlopha 252. Prince Xolane Khuluga - 871226 5180 085 - P 0 Box 855, Bronkrspmit, 1020 - Sebothoma 253.Monica Modiegi Phiri - 870324 0566 084 - P 0 Box 59, Silverton, 0127 - Moisi 254. Ntokozo Erasrnus - 851 018 5951 084 - P 0 Box 2051 9, Dawn Park, 1474 - Buthelezi 255.Patrick Sibiya - 860104 61 10 083 - P 0 Box 140, Middelburg, 1030 - Segane 256.Naledi Alpheus Makgwale - 850922 6170 084 - 517 Block D, Kanana, Harnrnanskraal, 0400 - Mashakeng 257.Margaret Sernola Ndlorno - 850421 1007 086 - 2028 Block PP3, Soshanguve, 0152 - Matlou 258,Sarnkelisiwe Londiwe Mhlongo - 870328 1170 085 - P 0 Box 194, Stanger, 4450 - Ngubane 259.Elliot Ngako Maifo - 871006 5668 085 - P 0 Box 392, Raditshaba, 0718 - Sebola 260.Sipho Sarnora Mashele - 880303 6132 081 - P 0 Box 26, Rietkuil, 1007 - Coetzer 261 .Nanas France Makua - 750506 5534 084 - P 0 Box 14968, Middelburg, 1050 - Choma 60 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 262.Mondli Isaac Ndlovu - 840302 5417 088 - P 0 Box 3969, Rustenburg, 0300 - Memela 263.Moses Muzi Jele - 730404 6944 087 - P 0 Box 2919, Witbank, 1035 - Hlatshwayo 264.Pretty Thembelihle Mkhize - 88031 1 0905 089 - Private Bag x 7056, Estcourt, 3210 - Mgagula 265,Thulani Lucky Lukhele - 77071 1 5551 080 - P 0 Box 102, Piet Retief, 2380 - Simelane 266,Ndwakhulu Johannes Selase - 760525 5479 080 - 749 Tshiandeula Street, Zone 4, Meadolands, 1852 - Sithole 267.Frances Dumile Nondzala - 770913 5669 082 - 5509 Orlando East, Orlando East, 1809 - Thabethe 268. July Josias Lekaota - 800721 5620 083 - 9660 Somerspot, Zamdela, 1949 - Mafsume 269,Busane Prince Sithole - 861 112 5481 081 - 94 Rosedale Mansion Flat, Joubert Park, 2007 - Mbele 270,Simthembile Whitey Kokoko - 740301 5913 089 - E93c Photsaneng, Bleskop, 0292 - Khululekile 271 .Matome Condri Moloto - 740402 6389 087 - P 0 Box 4132, Witbank, 1035 - Masefe 272.Steven Vusumuzi Zungu - 780628 5840 081 - P 0 Box 1882, Ezakheni, 3381 - Mdlolo 273.Xolani Nxumalo - 870721 5509 086 - 3779 Masango Street, Extension 5, Kwa Guqa, 1039 - Mogale 274.Samuel Legodi - 890424 5545 087 - 531 Mokgala Vilage, Lehurutshe, 2869 - Mosalakgofla 275,Khayalethu Wonder Ziqubu - 860930 5624 082 - 4259 Thembelihle Street, Langaville, 1550 - Shabalala 276,Dolores Thinane - 871017 0312 082 - 8 George Street, Kroonstad, 9499 - Bekeer 277.Thabiso Kompi - 840101 5871 082 - 695 Matlwangtlwang, Steynsrus, 9515 - Lebum 278.Hlengiwe Pretty Hlophe - 821217 0393 089 - 5441 Msimango Road, Lamontville, 4027 - Yeni 279.Elias Thabo Manala - 700901 5686 086 - 28 Thipe Street, Kwa Thema, 1575 - Sefshedi 280. George Albert Zitha - 720407 5626 086 - P 0 Box 4482, Lulekani, 1392 - Mashaba 281 .Luyanda Mcneth Xabanisa - 860426 5812 082 - 52 Mayinjane Street, Zweletemba, 6852 - September 282.Gladman Mhlaba - 790212 6080 084 - 18778 Mbethe Street, Govan Mbeki, 6001 - Mefane 283.Zingisile Baboon - 61031 1 551 0 089 - 10A Hamathel Flats 6, St Helena, Welkom, 9459 - Pampuni 284.Nothando Kholiwe Nxumalo - 881 112 0701 082 - P 0 Box 82, St Lucia, 3936 - Ndwandwe 285.0arabile Alfred Keorekile - 800522 5668 083 - P 0 Box 219, Tlakgameng, 8616 - Mochubele 286.Maxwell Mpumelelo Mabena - 821024 5662 082 - 14950 Bila Street, Mandela section, Extension 21, Daveton, 1520 - Bulawa 287.Ramadimetja Elizabeth Maesela - 871 108 0438 082 - P 0 Box 227, Mathabatha, 0733 - Mankwe 288.Mathews Mboniseni Mngomezulu - 701028 5435 089 - 5197 Zone 5, Pimvile, 1808 - Nkosi 289.Elias Sonny Mokoena - 441204 5269 084 - 285 Tlamatlama Section, Tembisa, 1632 - Letsoalo 290.Sizeni Phakathi - 701010 5589 081 - Block 271 1, Jabulani Hostel, Kwa Xuma, 1868 - Ndebele STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 61 291. Richman Collette Mabuza - 760815 5272 084 - 1993 Zone 2, Diepkloof, 1864 - Madihlaba 292,Simfumene Ntampalala Mgxada - 810821 5803 084 - 16385 Sondela, - Mpitshini 293. Piet Bafana Bila - 770530 5849 082 - 2324 Msiza Street, Phola, 2230 - Skhosana 294.Bongane Solomon Manana - 820219 5831 080 - 28631 Nkomo Street, Extension 5, Mamelodi, 0122 - Masimola 295.Lloyd Themba Nhlabathi - 720921 5414 087 - 554 Phase 2, Diepkloof, 1864 - Malete 296. Elonah Nomsa Seboto - 890216 0451 083 - 8037 - 16 Detroit Street, B e ~ e l y Hills, Evaton West, 1981 - Msibi 297,VulaniJacob Sibisi - 741024 6021 087 - P 0 Box 1875, Mahwelereng, 0626 - Moloto 298.Velile Abram Thomas - 680815 5505 084 - 347 Moqethi Street, Phahamang, Bultfontein, 9670 - Mangaliso 299.Thembinkosi Richman Ndesi - 660709 5795 080 - 161 15 Seiso Mokhe Street, Phase 2, Bloemfontein, 9323 - Fono 300. Phetolo Makotanyane - 880220 5742 084 - El3669 Xaba Street, Extension 9, Tsakane, 1550 - Sekhukhune 301. Gugulethu Precious Kwevu - 880817 0322 083 - 499 Maphanga Section, Katlehong, 1433 - Gwebu 302. Mxolisi Majola - 890621 5920 083 - P 0 Box 1932, Estcourt, 3310 - Zungu 303.Tseliso Joseph Poshodi - 770509 5910 086 - 9316 Bloemside 3, Bloemfontein, 9323 - Mdzume 304. Bonga Innocent Hadebe - 89031 1 5440 080 - P 0 Box 66067, Estcourt, 331 0 - Ndlovu 305. Phumzile Mavis Ngwenya - 860916 11 13 089 - 9999 Ivory Park, Midrand, 1689 - Hlatshwayo 306.Bafana Mvuleni Khanye - 800101 8140 087 - 6873 Sunrise, Katlehong, 1431 - Gamede 307. Mokgadi Dorcus Lemekoana - 8801 I 6 0704 089 - P 0 Box 7781, Namakgale, 1391 - Mathopa 308. Nolwazi Njemla - 810608 0461 087 -your minor child - Mlindi Cynthia Njemla - 050620 0777 080 - 810608 0461 087 - 23769 Demboom Street, Milnorthon, - Mlindi 309.Bernard Julius Sheppard - 730820 5290 083 - Postnet Suit 44, Private Bagx 12, Tokai, 7966 - Kijmmer 310. Nokuchuma Beauty Tshoba - 800918 1218 085 -your three minor children - Nosipho Tshoba - 960721 0944 081 - Asiphe Tshoba - 980930 6102 083 - lviwe Tshoba - 030425 5968 089 - 164 Mavimbeza Section, Katlehong, 1431 - Gmedala 31 1. Nana Precious Hlophe - 800726 0488 082 - your minor child - Andile Hlophe - 990628 0458 083 - 800726 0488 082 - P 0 Box 13794, Port Sherpstone, 4240 - Mbili 312. Vuyani Nangu - 640429 5749 087 - your two minor children - Aphiwe Sinqe - Aphelele Sinqe - 050223 5624 082 - No 100 Oliver Tambo Square, Manenberg, 7764 - Peter 313. Zwelihle Mngoni - 650520 5738 083 -your two minor children - Phindile Thokozisiwe Mngoni - 941202 0645 089 - Khayelitsha Proffesor Mngoni - 920303 5923 086 - P 0 Box 110, Kwa Mbonambi, 3915 - Ntuli 314.Jackson Kwazikwakhe Xaba - 720329 5634 086 -your two minor children - Vukani Ndabenhle Jayson Xaba - 010507 5098 084 - Vuyani Nkanyiso Joyous Xaba - 0301 15 51 31 081 - 22704 Umlazi Township, P 0 Umlazi, 4031 - Dlamini 62 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 315.Sarah Maisaka Monyela - 780730 0538 080 - your three minor children - Mmakwati Leah Monyela - 971215 0614 080 - Peter Mboy Monyela - 950120 571 1 086 - Kgabo Cate Monyela - 031016 0633 080 - P 0 Box 727, Bochum, 0790 - Mashameite 316.Thandiwe Portia Mahlangu - 860328 1139 082 - 605 Block v, Soshanguve, 0152 - Teffo 317. Wali Ntyitho - 861207 5756 087 - 46155 Extension 4, Doornkop, 1723 - Notyida 318.Moos Johannes Jacobus - 630418 51 15 086 -your wife - Viona Sharoline Baartman - 700329 0163 085 -your three minor children - Verschelle Manfred Adams - 89121 2 5128 080 - Madri Carlene Baartman - 950220 0222 087 - Venice Marcelle Baartman - 000718 0209 087 - Dohliaster 76, Blompark, Gansbaai, 7220 - Khoisan - Baartman 319.Tsibia Regina Ntisi - 721222 0358 083 - your two minor children - Tshireletso Ursula Vivian Ntsi -930610 0431 081 - Dimpho Emilia Howard Ntsi - 000515 0099 082 - 18 - 17th Avenue, Alexander, 2090 - Bryant 320,Leboang Petrus Ngaka - 470201 5210 088 -your wife - Thoko Kesia Ngaka - 521217 0693 080 -your minor child - Seabo Patience Ngaka - 900107 0367 080 - 6652 Lerothodi Street, Tsakane, 1550 - Ramokone 321.Stephen Kadzakumanja Banda - 720518 5902 085 - P 0 Box 3137, Kwa Mhlanga, 1022 - Masina 322. Lucky Joseph Lekgotla - 65091 1 5379 087 - your wife - Mmapudi Constance Lekgotla - 690423 0455 088 -your three minor children - Mohomotsi Mohapi Lekgotla - 960919 5182 083 - Nyalleng Josephine Lekgotla - 970713 0267 082 - Moleboheng Limpho Lekgotla - 010301 0062 083 - P 0 Box 293, Olifantsfontein, 1665 - Mabule 323.Mpho Lisbeth Mahlangu - 871026 0805 086 - your minor child - Belove Nomasonto Mahlangu - 050606 0280 084 - 589 Shilowa Street, Zenzele, Mohlakeng, - Nwedamutsu 324.Stephens Leke Maslmula - 510425 5302 080 - 181 Piettekraal A, Madlayedwa, 0460 - Masemola 325. Gugu Richard Sabela - 69041 1 5702 083 - your minor child - Simphiwe Christopher Ntini - 970815 5209 082 - Pick n Pay, Ridley Road, Queensburg, 4093 - Mkize 326. Marcia Tsholofelo Rantao - 800927 0354 080 - your minor child - Reatlegile Rantao - 030803 0149 089 - 3096 Mboyi Street, Dobsonville, I863 - Motswakae 327,Matshidiso Jeannete Sebetlela - 741 115 0272 088 -your three minor children - Keamogetse Tshegofatso Sebetlela - 010901 0294 089 - lkoketseng Precious Sebetlela - 94061 3 0301 088 - Kealeboga Gaopalelwe Sebetlela - 021002 0571 084 - P 0 Box456, Seleka, 0609 - Mocheka 328.Bekuyise Ngcamu - 640108 5356 081 -your wife - Bawinile Florence Ngcamu - 7101 14 0621 086 - your three minor children - Londiwe Ngcamu - 010724 0299 084 - Sinethemba Brian Ngcamu - 930204 5589 083 - Sphelele Anthony Ngcamu - 960622 5419 089 - J308 Umlazi Ntownship, P 0 Umlazi, 4031 - Cele 329.Malope David Lewele - 700914 5786 087 - your wife - Jabulile Daphney Lewele - 770920 0274 081 -your minor child -Junior David Lewele - 03121 0 5292 089 - P 0 Box 5752, Nelspruit, 1200 - Sekhwela 330. Vincent Philani Mthethwa - 660510 5580 088 -your wife - Duduzile Priscilla Mthethwa - 701 116 5580 088 -your minor child - Miya Oiwe Jeffrey Mthethwa - 90051 1 5824 088 - 54 Jacaranda Crescent, lsipingo Hills, 4133 - Cele 331. Johannes Theodorus Bouwer - 710914 5050 086 -your wife - Aretha Bouwer - 810327 0216 082 - 710914 5050 086 - 5 Astei Drive, Carletonville, 2499 - Baijer 332.Steven Mndebele - 801215 6031 087 -your minor child - Njabulo Prosperity Mndebele - 050603 5958 089 - 213 Mkhatshwa Street, Emalahleni, 1039 - Duma 333.Veronica Mapula Hlongwane - 800416 0564 088 - your minor child - Ofentse Hlongwane - 020803 0060 080 - 273 Block UU, Soshanguve, 0152 - Nkomo STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 63 334.Marius Van Rooi - 700205 5079 080 - your wife - Patricia Van Rooi - 660316 0752 080 - 80 Ghika Street, Saxon Sea, 7349 - Rooyen 335. Patrick Fata Ntombela - 610618 5383 089 -your wife - Cabangani Saraphine Ntombela - 670729 0287 089 -you r four minor children - Nsizwa Welcome Ntombela - 900427 5860 081 - Zamani Wilson Ntombela - 940618 5285 087 - Mpumelelo Elliot Ntonlbela - 000206 5482 080 - Boniswa Ntombela - 030920 1394 082 - P 0 Box 57, Izingolweni, 4260 - Ntobela 336.Sipho Joseph Mahlangu - 621 109 571 1 088 -your wife -Sophie Matukini Mahlangu - 651 124 0425 082 -your minor child - Tshepo Innocent Mahlangu - 940517 5396 086 - 29070 Extension 5, Mamelodi East, 0122 - Ndlovu 337.Gerald Dumisani Shezi - 730521 5351 087 -your wife - Mary Ruth Sbongile Shezi -your four minor children - Thabang Maggie Many -Ann Arnaldo De Assuncao - 930603 0073 086 - Ntokozo Geraldinah Arnaldo De Assuncao - 91081 1 0823 087 -Kgomotso Jose Arnoldo De Assuncao - 900813 6050 089 -Jefferson Phil Arnold De Assuncao - - P 0 Box 674, Volksrust, 2470 - Mazibuko 338.Shibe Rebecca Ladewaba - 571 128 0489 086 - P 0 Box 283, Groothoek, 0628 - Setsiba 339.Tseko Abraham Xaba - 520105 5404 080 -your wife - Belinah Emly Xaba - 581201 0797 085 -your minor child - Mampontsheng Maria Xaba - 950822 0870 086 - 12586 Harry Ciwala, Zamdela, 1949 - Lisene 340. ltani Lawrence Mudau - 701 110 5967 087 - P 0 Box 4001, Vhulaudzi, 0926 - Ganyani 341 .Bongani Rudolph Mthembu - 731022 5706 080 - P 0 Box 11 1, Kwangwanase, 3973 - Zitha 342.Levhuwa Masuku - 881 101 0881 086 - P 0 Box 391 1, Giyani, 0826 - Sibasa 343,Thulaganyo Constance lkaneng - 860925 0500 089 -your minor child - Thato Rebone lkaneng - 030414 5883 084 - P 0 Box 548, Dinokana, 2868 - Mokgatlhe 344. Nelson Paulus Mahlangu - 700901 5462 082 -your three minor children - Nontokozo Jersey Mahlangu - 92031 1 0444 081 - Blessing Mbube Vilakazi - 01 11 19 5633 081 - ~lessed Mbuyiswa Vilakazi - 01 11 19 5634 089 - 1014 Extension 3, Hlalanikahle, 1039 - Mphoreng 345.Abram Mandla Kgomo - 771010 6504 084 -your wife - Rennie Mmapula Kgomo -your two minor children - Tshepo Hlongwane- 020218 5677 084 - Montle Lee Kgomo - 051008 0180 084 - 231 Putlela Stand, Winterveld, I618 - Manaka 346.Mthokozisi Zuma - 671009 5343 081 -your wife - Buyisile Prudence Zuma - 660316 0524 083 - your three minor children - Phindile Ulandi Dube - 891205 0765 088 - Sizwe Junior Dube - 950223 5643 083 - C12 Kwamashu, Durban, 4360 - Mthiya 347. Mziwoxolo Michael Ntoza - 641224 5695 086 -your wife - Zukiswa Eris Ntoza - 730109 0394 086 - your two minor children - Akhona Morne Ntoza- 9801 10 5248 084 - Thamsanqa Victor Ntoza - 940816 5515 087 - 06 Sthoyiya Street, Mandela Ville, 6229 - Booysen 348.Clement Mandla Yende - 750420 5993 086 - 3419 Evxtension 2, Wesselton, 2351 - Hadebe 349,Esmerelda Nicoleen Makwene - 860526 0034 085 - 14 Weaver Street, Peslodia, 8309 - Jacobs 350.Frank Godfrey Tshane - 760426 5335 085 - P 0 Box 683, Empaumalanga, 0458 - Nkoane 351. Patrick Mokgadi Mabitsela - 770605 5425 081 - 5 Stanger Avenue, Eldoraigne, - Ramakgwakgwa 352. Mxolisi Tila - 500602 5200 082 - 45 Morning Star Drive, Khwezi, 7784 - Ntila 353,Thapelo Jonas Mokhapanyane - 780321 8976 085 - MI544 Zwelitsha, Zwelitsha, 7490 - Musapelo 354,Patrick Bongani Modisakeng - 850821 5791 082 - 7126 Khanye Street, Ratanda, 1441 - Mlilo 64 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 355.Mbali Portia Dlamini - 830802 0512 082 - GI097 Msebe Road, Kwa Mashu, 4360 - Cili 356,Thandeka Madida - 880821 0626 089 - P 0 Box 37, Urngeni Park, 4098 - Gasa 357,Thabo Lesley Katse - 720201 5487 080 - 1260 Baratane Street, Extension 2, Naledi, - Molefe 358,Twoboy Buffel - 471215 5207 083 - P 0 Box 33, Kokorneng, 8590 - Khaba 359,James Sekorofo Mashego - 621007 5330 083 - Stand 103, Santa Village, - Mabuza 360.Didiza Abner Mathi - 241215 5126 084 - 878 Zondi 1, P 0 Kwa Xuma, 1868 - Madi 361. Elias Pule Teu - 870822 5490 085 - 12049 Extension 10, Sunrise Park, 0299 - Mokwajibi 362,Thobani Henry Mbele - 860217 5939 086 - P 0 Box 703, Margate, 4275 - Ngcobo 363.Sibusiso Jabulani Sibeko - 851227 5829 089 - 1733 Dithaka Street, Ratanda, 1441 - Phonela 364.Thobani Lungelani Zurna - 870803 61 50 084 - P 0 Box 9090, Mooi River, 3300 - Mculwane 365.Thabang Nomthelo - 840731 5769 082 - 1335 Nhlapo Section, Katlehong, 1432 - Mtande 366.Lehlohonolo Leonard Hlongwane - 880218 5368 082 - 67 Alma Road, Meyerton, 1961 - Motaung 367,Watson Nsizwa Mahib - 871024 5391 087 - 3872 Twatwa East, Daveyton, 1520 - Thomo 368.Bongumusa Matthew - 840805 5802 083 - 1761 Dunbark Road, Mayville, 4052 - Ndlovu 369.Nkanyiso Osbome Chiliza - 850419 5669 083 - Choboki Center, P 0 Box 64224, Isipingo, 41 10 - Mkhize 370.Handsome Xolani Ntshiza - 870506 5491 082 - P 0 Box 662, Ixopo, 3276 - Dlamini 371 .Khayelihle Dlamini - 810626 5382 082 - 35542 Sbiya Street, Tsakane, 1550 - Masondo 372.Tiyanda Tshabalala - 850825 0258 088 - 3846 Ntshangase Street, Tsakane, 1850 - Masuku 373.Jeremiah Medupe Mofokeng - 881016 5231 089 - 3972 Extension 213, Rietvalei, Kagiso, - Makhubalo 374.Bongani Dube - 890226 5710 086 - P 0 Box 587, Urnzimkulu, 3297 - Mzolo 375,Elizabeth Palesa Moloi - 85091 1 0398 080 - 1769 Zone 13, Sebokeng, 1982 - Tefo 376.Thembisile Eunice Mngkane - 871006 0292 089 - P 0 Box 9668, Sakhile, 2430 - Mdakane 377.Thabiso Lovemore Masombuka - 81 1212 6242 085 - Stand No 3049, Kwazamokuhle, 1098 - Ndlangamandla 378.Jackson Thulane Nkosi - 870705 5267 084 - 10820 Extension 20, Mhluzi Location, 1050 - Mokoena 379. Priscilla Mahlatse Mboweni - 880928 0808 086 - 12830 Extension 2, M hluzi, 1055 - Twala 380.Frans Lucas Khoza - 571018 5565 081 - P 0 Box 207, Matsulu, 1208 - Ndubane 381 .Fuduka Johanna Masango - 550101 1236 082 - Private Bag x 401 1, Kwa Mhlanga, 1022 - Mtsweni 382. Joseph Lord Kheswa - 660221 5527 083 - 55391 1 1 Extension 8, Ennerdale, 1830 - Nkhwashu 383.Gcobane Ezra Mbandlwa - 871020 6163 089 - P 0 Box 792, Harding, 4680 - Chemane STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 65 384:Sirnon Masobuka - 630316 5904 089 - P 0 Box 1222, Middelburg, 1050 - Mabona 385, David Buti Mahlangu - 881016 5439 088 - 11302 Extension 8, Mhluzi, 1050 - Mlombo 386.Sivuyile Given Gwija - 851024 6089 080 - 2 Mexico Street, Bloernendal, 6059 - Qoboks 387,Khunjulwa Ruth Jabe - 710428 0600 C84 - 5722 Sarnora Machell, Phillidi, 7785 - Boqwana 388,Andreas Nkhetheleng Mokoena - 650304 5983 084 - 7 llala Place, Rainbow Gardens, 3610 - Makoae 389,Rernington Mbatha - 720309 5362 086 - P 0 Box 13338, Kwandengezi, 3607 - Zwane 390. Jabulani Gerald Ngcobo - 660908 5468 080 - Private Bag x 9005, Pinetown, 3605 - Mkhwanazi 391 .Thulane Mathews Nzirnande - 880916 5769 080 - 47 Old Richmond Road, Asinarnali, 3610 - Maphumulo 392.Lindiwe Margrett Sithole - 721230 0518 085 - 313 Thornwood, Marianhill, - Hadebe 393.Zintle Spendu - 810521 0348 081 - 2420 Nu 7, Mdantsane, 5219 - Wompi 394,Thobile Nosipho Mthernbu - 870325 1136 082 - P 0 Box 9935, Ladysrnith, 3370 - Khumalo 395.Matsobane Piet Makgai - 850630 5340 083 - P 0 Box 96, Marken, 0605 - Molwatse 396.Nkosinathi Hamilton Sinje - 870607 5707 087 - P 0 Box 105, Elandslaagte, 2900 - Zwane 397.Xolani Sipho Phakathi - 750307 5270 088 - 82 - 13 - I I KK Hostel, Pinetown, 3602 - Mbenje 398.Lucas Aupa Motshwanesi - 710719 5593 088 - P 0 Box 331, Braklaagte, 2881 - Motshwanaesi 399,Daniel Danisile Butana - 780625 5645 080 -Stand 7905, Vosrnan, Kwa Guqa, 1039 - Maphanga 400. Sipho M boni - 76071 6 5978 086 - 416 Sweetwater, Grasrnere, 1828 - Matsabisa 401.Qhoboza Buhlebakhe Xirnba - 71 1003 5437 086 - R446 Sub 5 , Kwadabeka, 3612 - Phungula 402.Sarnuel Mkhonza - 701 120 5486 087 - C578 Ernphiswini, Thokoza, 1449 - Mokoena 403,Siyabonga Stanley Dube - 720927 5726 081 - P 0 Box 570, Esikhawini, 3887 - Gwala 404. Ndobolo Moses Moobeng - 760120 5431 081 - 10257 1 I th Avenue, Extension 7, Saulsville, 01 25 - Mtshweni 405,Makhosazana Jeanette Dhlorno - 770719 0544 083 - 2028 Block PP3, Soshanguve, 0152 - Matlou 406.Mbulelo Gladrnan Tentile - 701 11 1 5373 086 - 124 Mngconqo Street, Tantyi Location, 6139 - Tembeni 407. Elvis Muluvhu - 731 203 5389 081 - 15 Thulere Street, Atteridgeville, 0008 - Maboko 408.Unathi Mtshakazana - 890222 0458 086 - Private Bag x 9031, Cape Town, 8000 - Jacobs 409.Turnisho Kanyane Machika - 870430 0603 080 - Mogaladi, Kediketse, Groblersdal, - Mathala 410.Sindi Sweetness Mbonarnbi - 881224 0390 088 - P 0 Box 33, Stanger, 4450 - Mlungwana 411.Frederick Malilleka - 870915 5395 088 - 1655 Block HH, Soshanguve, 0152 - Makhura 412. Nokwanda Penelope Ntshangase - 861 026 1071 086 - P 0 Box 502, Bulwer, 3244 - Madondo 413,Norncebo Nonh!anhla Langa - 761026 0366 082 - 549 Victor Nkwarnba Street, Benoni, 1506 - Mngadi G08-009615-E 66 No. 30697 GOVERNMENT GAZEVE, 1 FEBRUARY 2008 414.Maria Thipe - 82051 1 0340 087 - 85 - 18th Avenue, Alexandra, 2090 - Ndlela 415. Mbau Precious Nxele - 870531 0891 086 - D1084, Ezakheni, 3351 - Langa 416,Thandekile Precious Jama - 820908 1054 081 - P 0 Box 301, Hibbedene, 4220 - Cele 417,Thulani Msizi Mhlongo - 851022 5636 083 - Private Bag x 125, Ntumeni, 3830 - Hlongwane 418.Alex Bheka Hlongwa - 670102 5514 081 - P 0 Box 989, Hibberdene, 4220 - Nyide 419.Babengile Sylvia Mjali - 640318 0855 082 - P 0 Box 201914, Durban North, 4016 - Khuboni 420.Alfred Bonginkosi - 630717 5459 083 - P 0 Box 1544, Bilanyoni, 3135 - Ndlovu 421. Michiel Daniel De Kock - 660428 51 57 080 - P 0 Box 2967, Honeydew, 2040 - Almendro 422,Tshepo Mishack Thobakgale - 690220 5718 084 - Room H18, Bafokeng North Mine, 0300 - Sekese 423,Sithembiso Oho Mposulo - 720308 5382 086 - P 0 Box 995, Mondlo, 3105 - Buthelezi 424,Tshepiso Cecilia Suping - 870614 1139 083 - 257 Manyatseng, Ladybrand, 9745 - Maboee 425. Bongane Panuel Msibi - 790718 531 3 086 - 28756 Extension 128, Tsakane, 1500 - Mathebula 426.Mbongiseni Mbali Msibi - 861 125 5694 081 - 7321 Extension 5, Mzindli, 2310 -Zulu 427.Ahmeth Sy - 740101 9383 085 - 34 Durban Road, Mowbry, 7700 - Mbengue 428. Elizabeth Thandi Mnisi - 780831 0703 086 - Stand No 91, Kranskop, Ekulindeni, 1301 - Mbalati 429.Refilwe Moleboheng Mokaeane - 841028 0715 080 - 865 Zone 10, Extension 3, Sebokeng, 1983 - Molebatsi 430.Daniel Ngoandu - 870521 5288 081 - 35 Mission vale Road, Missionvale, - Jass 431 .Daniel Mothuhu Ramatene - 71 1003 5812 080 - P 0 Box 5762, Delmas, 2210 - Mabena 432,Philiswa Magaga - 671010 1932 083 - P 0 Box 1017, Umkomaas, 4170 - Somtyele 433,Mduduzi Derrick Ndlangisa - 850601 6465 088 - Ekubusisweni CP School, Private Bag x 517, Umzinto, 0200 - Madiba 434. Maphasha Godliver Choshi - 851 002 0353 082 - P 0 Box 483, Monjoaneng, 0707 - Motloutsi 435.Erin Robin Griebelaar - 841 121 5188 088 - 93 Castledown Road, Wynberg, 7800 - Wicomb 436. Ephraim Doctor Manamela - 881 009 5416 081 - P 0 Box 92, Marken, 0605 - Ratlou 437. Nandipha Ncula - 860623 0739 084 - 9696 Vukani Location, Grahamstown, 6139 - Sandi 438,Nosipho Gasa - 880215 0725 084 - 26 Nagina Drive, Nagina, 3604 - Khoza 439, Maleshoane Roselinah Khumalo - 871 1 10 0692 080 - 408 Hendreck Road, Port view, 1754 - Tshabalala 440. ldah Reeefrloe Nkosi - 860919 0376 087 - 26879 Benjamin Seema Street, Extension 8, Mamelodi East, 0122 - Mohale 441 .Tshepiso Mantam bo - 850223 5517 080 - P 0 Box 1201, Mogwase, 0314 - Rezant STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 67 - 442.Anna Kedigone Skrik - 741210 0505 080 - 597 Fortuna Street, Erasrnia, - Koushu 443,Ntokozo Millicent Dludla -791207 0356 083 - L1241 Urnlazi Township, P 0 Urnlazi, 4031 - Ndaba 444.Victor Ncurnala - 751 126 5634 088 - 20170 Marnelodi East, P 0 Rethabile, 0122 - Ncumsala 445.George Makhuzane Shabangu - 750616 5748 087 - 34581 Extension 6, Marnelodi East, 0122 - Mgodlola 446.Victor Mvirnbi Mofokeng - 7701 11 5634 087 - 8034 12th Crescent, Extension 5, Mhluzi, 1053 - Mthimunye 447.Rapula Isaac Kwele - 750602 5809 087 - 55 Athol Street, St Marys School, Highlands North, 2037 - Mangole 448.Fa Patric Gudazi - 720808 5746 081 - H690 Urnlazi Towcship, Urnlazi, 4031 - Lambede 449,Sirnangele lgnatia Masindane - 770531 0591 083 - A33 Mazibuko Hostel, Katlehong, 1431 - Shange 450,Paulos Mashiya Hadebe - 720808 5637 082 - 259 Christoffel Street, Pretoria West, - Shabalala 451 .Phasudi Lancelot Thwane - 841 108 5395 086 - P 0 Box 268, Dichoeung, 0476 - Lekala 452,Stuurman Phillernon Mahlobogwane - 680921 5355 080 - 3279 Moloto Section I , Mpurnalanga, 1032 - Kgondi 453.Mlungiseleli Qalase - 680904 5079 082 - P 0 Box 154, Engcobo, 5080 -Xobololo 454.Patricia Mandisa Mashigo - 681 124 0492 086 - P 0 Box 1 139, Acornhoek, 1360 - Chiloane 455. Vusi Isaac Ndlovu - 690628 5309 086 - Magoda Area, Richmond, 3780 - 456.Mathakha Joseph Ratshivhornbela - 610106 6001 082 - P 0 Box 4012, Thoyandou, 0950 - Nenweli 457.Maja Titus Motsepe - 600707 5438 084 - 34423 Lengana Street, Extension 6, Marnelodi East, 0122 - Makgoba 458.Mabusetsa Augustinus Mofokeng - 630522 5227 081 - 154 Mopedi Section, Katlehong, 1432 - Mika 459.Mthokozisi Sibisi - 630421 5661 083 - P 0 Box 2273, Newcastle, 2940 - Ndebele 460.Mhlonipheni Joseph Gurnede - 720413 5637 081 - Private Bag x 9073, Pietermaritzburg, 3200 - Maduna 461. Justin Deyzel - 740221 5010 084 - 20 Raymond Road, Pelharn, 3201 - Aliphon 462.Adolf Mokoena - 720929 5479 083 - 423 Ncala Section, Katlehong, - Makama 463. Jordan Louis - 751010 6703 086 - 1842 Tswana Section, Carletonville, 2499 - Modise 464.Giyani Ralph Ngornane - 721203 5649 080 - P 0 Box 98, Hluvukani, 1363 - Nkuna 465.Sekoli Daniel Malilirnetsa - 720404 5840 080 - 953 G Section, Botshabelo, 9181 - Matsoele 466.Gugu Mazibuko - 880212 6102 087 - P 0 Box 462, Bergville, 3350 - Mbele 467.Lerothodi Herman Letshwene - 500716 5206 080 - P 0 Box 724, Madibogo, 2772 - Letshwenyo 468.Avishkar Koosialee - 8001 18 5065 083 - 41 Keywest Close, Durban, 4037 - Ramandh 469. Pinky Nornusa Khoza - 851 227 0382 084 - P 0 Box 4002, Stanger, 4450 - Mpanza 470.Siyabonga Alfred Kapok - 820207 5996 086 - 3288 Shayarnoya, Kokstad, 4700 - Radebe 68 NO. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 471.Ntombifuthi Andile Dlam~ni - 851015 0727 089 - Private Bag x 6664, Newcastle, 2940 - Dludlu 472. Nonhlanhla Tracy Majola Majola - 870801 0650 083 - P 0 Box 11, New Germany, 3620 - Duma 473.Manku Francisca Moholola - 880301 0376 084 - 8959 Extension 44, Greenside, 0700 - Thaba 474,Nomasonto Promise Ubisi - 880229 0480 087 - P 0 Box 2164, Mkhihlu, 1246 - Mnisi 475.Brenda Ingrid Sithole - 800413 0470 5 - P 0 Box 1270, Whiteriver, 1240 - Betha 476. Qinisela Ngidi - 830605 5756 087 - P 0 Box 226, Harding, 4680 - Ngubelanga 477,Kholofelo Muriel Munthali - 850404 1605 083 - P 0 Box 2799, Burgersford, 1150 - Kgopane 478. Jabulane Clifford Mavimbela - 820726 5404 080 - P 0 Box 268, Tlhatlaganyane, - Gama 479,Sikhumbuzo Innocent Mkhize - 870911 5746 081 -Private Bag x 12, Tongaat, - Shozi 480,Nkosiyabantu Timothy Mgwaba - 580927 5837 085 - P 0 Box 15348, Stanger, 4450 - Mkhize 481 .Mudziwa Joel Rathiyaya - 520722 5196 084 - P 0 Box 1, Mashau, 0943 - Mudziwa 482.Mbongeni Billy Gumede - 530212 5197 082 - 2657 Umlazi Township, P 0 Umlazi, 4031 - Cele 483. Jan Mtsweni - 540618 5299 082 - P 0 Box 416, Mbibane, 0449 - Sebanda 484.Simon Baba Mbonyana - 520101 8380 088 - P 0 Box 19, Herschell, - Nondabula 485. Joana Sibiya - 681202 1001 088 - Private Bag x 1264, Nelspruit, 1200 - Khoza 486.Akhona Melvin Bavuma - 890126 5298 084 - 93 Zolile Moccazi Streeet, Kwanobuhle, 6242 - Jeyi 487.Mzikayifani Boy Made - 671228 5396 085 - 230 Radebe Section, Katlehong, 1832 - nanjekwayo 488. Protas Zwelabani Mjwara - 690703 581 3 088 - P 0 Box 32, Ixopo, 3276 - Dlamini 489.Zwelakhe Aaron Mazynywana - 790107 5942 088 - P 0 Box 39158, Harding, - Dlamini 490.Tumelo Abednigo Mphaphathi - 880725 5800 088 - 939 Section J, Botshabelo, 9781 - Lekoa 491 .Nonhlanhla Fortunate Ndlovu - 790926 0355 085 - P 0 Box 22884, Maranhill, 3610 - Ngcobo 492.Kgadimo Solly Mampa - 7201 10 5421 082 - P 0 Box 19441, Midrand, 1685 - Molepo 493.Bhekani Lindokuhle Mathe - 7901 19 5464 088 - P 0 Box 103066, Merensee, 3901 - Phungula 494.Mqapheli Ziwele - 770528 551 1 082 - Private Bag x 03, Caledon, 7185 - Wili 495.Cheron Donisiwe Malinga - 750410 0901 085 -, Pinetown, 0310 - Ngcobo 496.Patrick Thomas Mnyakeni - 740702 5303 082 - P 0 Box 25476, Hlalanikahle, 1045 - Mcwagana 497.Lucas Siyabonga Sibisi - 790218 5603 081 - P 0 Box 31402, Hammarsdale, 3700 - Ngcobo 498,Derick Boyboy Mbonani - 790617 5300 087 - 5244 Extension 4, Botleng, 2210 - Raphalalani 499.Setimela Tineboy Mmola - 790222 5989 086 - P 0 Box 251, Moetladimo, 0891 - Kgohloane 500.Bonginkosi Sweedwell Nkambule - 730722 5283 086 - 1043 Phumula Section, Wesselton, 2351 - Hadebe STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 69 501 .Thabiso France Moloinyane - 740606 7291 080 - E5451 Western Platinum, Brits, - France 502. Walter Thabang Moloto - 830103 6428 088 - D24 Phase 2 Flats, Alexandra, 2090 - Mdlalose 503.Thabang Phillip Mofokeng - 790219 5790 084 - P 0 Box 984, Marblehall, 0450 - Tsiane 504.Nkosinathi Ngcobo - 890106 5370 083 - Private Bag x 551 1, Scottburgh, 4180 - Gumede 505. Molimisi Alfred Mamanya - 530107 5428 083 - your wife - Ramasela Anna Mamanya - 501 214 0318 080 - P 0 Box 5963, Gompies, 0631 - Sebola 506,Zamokwakhe Eric Cili - 850629 5578 080 - Private Bagx 536, Umzinto, 4200 - Qoza 507. Themba Tshangase - 821029 5664 087 - 2698 Nesengane Street, Zone 2, Diepkloof, I864 - Mbatha 508.Michael Mochuchu Madalani - 630105 5760 082 -486 Letsogo Street, Zone 8, Meadolands, 1852 - Mashau 509.Mantsha Mary Malakalaka - 431 113 0148 080 - P 0 Box 109, Chebeng, 0756 - Mashilo 510.Precious Twala - 870713 1028 088 - 809 Dobsonville Gardens, Dobsonville, 1865 - Zondi 51 1.Keletso Regina Mputlane - 450525 0268 080 - 6410 Phase 4, Bloemfontein, 9323 - Mphutlang 512.Thabiso Sabele Shozi - 810929 5955 083 - C1224 Umlazi Township, P 0 Umlazi, 4031 - Mangazi 513.Meisie Mokgaetjie Mathibela - 880702 0830 089 - P 0 Box 9239, Mokopane, 0600 - Mashishi 514.Thivhavhudzi Daniel Ndou - 700125 69163 081 - P 0 Box 70, Tshaulu, 0970 - Gumula 515.Alice Mahlatse Makwela - 831219 0428 087 - 28 Bosvlier Street, Phalaborwa, 1390 - Manyathela 51 6. Daniel Ntsibande - 580424 5272 083 - 263073 Barcelon a, Daveyton, 1520 - Mokotong 517.Sanele Lindokwakhe Cele - 850327 5296 080 - 271 Dube Hostel, Dube, 1800 - Nzuza 518.Mlungisi Nyoka - 860506 6026 087 - 17714 Extension 10, Orange Farm, 1805 - Shezi 519.Zamokuhle Andrew Ntanzi - 870806 5458 085 - 197 Highcliff Place, Westrich, Newlands West, 4037 - Masondo 520.Nqobile Nomthandazo Dlamini - 870515 0376 081 - P 0 Box 752, Mtubatuba, 3935 - Simelane 521.Tshepo Mohale - 810131 5420 081 - 8020 Lekoloane Street, Extension 9, Marimba Gardens, Vosloorus, 1475 - Makgothi 522.Alfred Gopie - 640410 5190 084 - 2927 Nqwebeba Street, Village 4, Phillipi, 7750 - Mzilikazi 523.Khehla Solomon Twala - 650510 5301 081 - 3535 Dikole Section, Katlehong, 1431 - Tsotetsi 524.Nkopodi Phillip Ntjama - 691 128 5463 081 - P 0 Box 313, Jane Furse, 1085 - Ntjana 525.Makhudu Lebogang Malatjie - 861205 8574 085 - P 0 Box 1196, Leshoane, 0724 - Mamabolo 526,Elisie Kgomo - 691 103 0948 089 -A Block Squatter Camp, Ganspan, 8552 - Nkomo 527.Senzekile Tryce Maphumulo - 871225 0289 081 - A178 Umlazi Township, P 0 Umlazi, 4031 - Goba 528. Sthembiso Prince Meyiwa - 88031 1 51 91 085 - 3130 Amanzimtoti Road Phase 3, Extension 1, Chesterville, 4001 - Nguse 70 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 529. Olebogeng Frans De Klerk - 790929 6069 086 - P 0 Box 171 1, Kuruman, 8460 - Mooki 530.Levy Chabalala - 770624 5366 088 - P 0 Box 5618, Marble Hall, 0450 - Shongwe 531. Mooketsi Frederick Eli Sefora - 810205 6022 086 - 28 Mogajane, Mogajane, 0300 - Tlhapane 532,Emmanuel Mokalapa - 871 125 6101 084 - 545 Averie Lan, Eersterust, 0022 - Blom 533.Mamatoko Lesie Tlou - 720806 0341 080 - 4702 Extension 4, Schweizerreneke, 2780 - Oliphant 534. Semakaleng Patrick Loeto - 770606 6033 080 - 15085 Hutshe Segolodi Street, Galeshewe, 8345 - Saku 535.Khulekani Innocent Bhengu - 710121 561 1 087 - 8980 lllovo Township, Amanzimtoti, - Shembe 536,Muziwenhlanhla Maxwel Ndodile Mthethwa - 870806 5706 087 - GI025 Ntuzuma Township, Kwa Mashu, 4360 - Biyela 537. Oscar Nzimande - 720509 5867 082 - I681 Baxa Section, Tembisa, I632 - Moyo 538.Londiwe Dube - 870718 0593 081 - 61112 Parkington Groove, Durban, 4001 - Zulu 539.Bongani Calvin Mnguni - 780504 5271 082 - P 0 Box 582, Hluhluwe, 3960 - Ntshangase 540.Thabo Terrence Monyele - 71 1 102 5435 080 - P 0 Box 402, Lenyenye, 0857 - Sekgobela 541 .Howard Zwelakhe Mathe - 730915 5517 087 - P 0 Box 793, Middelburg, 1053 - Dhladhla 542.Mamatung Elizabeth Thaga - 510321 0297 088 - Tafelkop, Boleu, 0474 - Ramaja 543,Zethu Amelia Dhladhla - 800707 0722 084 - Private Bag x 378, Kwagwanase, 3973 - Dladla 544.Andile Syble Johnson - 870125 0294 084 - P 0 Box 4095, Kwa Dukuza, 4450 - Makuko 545.Camlen Marise Lyners - 83021 3 0030 085 - Private Bag x 1027, Richards Bay, 0900 - Lyners Simpson 546.Veli Bolowana - 820909 5502 083 - W- 518 Site B, Khayelitsha, - Siyungu 547.Mamoletalo Caroline Mathekga - 560825 0526 089 - P 0 Box 63102, Seshego, 0742 - Mokgonyana 548. James Thanduxolo Mrabusa - 680606 7082 085 - P 0 Box 210, Kokstad, 4730 - Mashwau 549.Samson Suhla Mtshweni - 681203 5683 087 - P 0 Box 1294, Kwa Mhlanga, 1022 - Mtshweni 550. Johannes Jabulani Phetla - 67051 5 5394 081 - 3232 Extension 12, Mamelodi East, 0122 - Mphahlele 551 .Nyaniso Phumakalukhuni - 581 124 5893 081 - No 5 Freddies, Oddendaalrus, 9480 - Ginya 552.Thero Andrew Raseapei - 550719 5585 087 - 3976 Mmutla Street, Dobsonvill, 1863 - Nkwe 553.Noman Njabulo Zibula - 860817 6014 084 - N2489 Ntuzuma Township, Kwa Mashu, 4360 -Duma 554.Christopher Delisa Shange - 861 107 5583 084 - P 176 Umlazi Township, Umlazi, 4031 - Cemane 555.Bhekifa Gastaf Ndaba - 710909 5979 086 - 2387 Zone 2, Pimville, 1818 - Dludlu 556.Seemole Elizabeth Mohlala - 300416 0346 085 - P 0 Box 5148, Juno, 0748 - Mokoka 557.Albert Masiye Mthembu - 660309 5735 085 - 41 1 Moloi Street, Moletsane, 1868 - Mindu STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 71 558.Lwazi Qongqo - 700321 5701 084 - P 0 Box 213, Ngcobo, 5050 - Xundu 559.Thami Thembinkosi Ngqulunga - 720314 5674 084 - A99 Unit I , Mpumalanga, 3700 - Khomo 560.Sipho Bongani Gumede - 781012 5449 087 - P 0 Box 25689, Nkandla, 3858 - Shezi 561,Abraham Sello Shongoane - 710422 5506 081 - 2362 Mokalaka Street, Extension 15, Oliventhoutbosch, 0175 - Mogale 562,Bawinile Joanah Vilakazi - 880219 0476 086 - 5539 Extension 6, Mzinoni, 2310 - Msibi 563.Sabir Ghora - 770315 5919 089 - 668 Bombay Road, Northdale, 3201 - Ramzan 564.Mawethu Kondlo - 830404 6164 081 - 20 Shannol Heights, Caroline, 2197 - Mtwazi 565,Malefetsane Meshack Xaba - 790719 5503 080 - P 0 Box 16300, Witseshoek, 9870 - Molakeng 566.Vusumuzi Spahlanga - 870620 6065 082 - P 0 Box 7762, Margate, 4275 - Ngceke 567.Adolph Mbitsini Ubisi - 7801 12 5375 083 - 374 Ekcaleni Section, Tembisa, 1632 - Mkansi 568. Wyne James Phiri - 86061 1 6184 082 - P 0 Box 743, Mtubatuba, 3935 - Hahn 569.Cebelihle Dladla - 750325 6106 085 - D 6 Malandela Road, Kwa Mashu, - Shembe 570.Mandla Selby Themba - 731 121 5397 088 - P 0 Box 6215, Kabokweni, 1245 - Mofokeng 571. James Patrick Busbridge - 500428 5135 080 - 15 Widman Street, Regents Park, 2197 - Weatherby 572. Joseph Molebatsi Phatswane - 590621 5876 080 - 1277 Thethe Section, Luka, - Rapetsana 573.Hillion Mashinini - 700312 5465 085 - 281 1A Mavundla Street, Zola 1, 1868 - Nxumalo 574. Collen Masuku - 750224 5623 085 - 763 Whale Place, Extension I , Whale Place, I823 - Mkhonza 575.Mosa Moletsane - 851013 0328 081 - 204 Queensgate, 34 Queens Road, Parkdown, 2193 - Mofhamaha 576.Sifiso Benedict Novela - 850810 5845 089 - P 0 Box 33, Kabokweni, 1245 - Mashile 577.Lucas Mohlala - 591203 5666 081 - P 0 Box I 6 1 1, Groblersdal, 0470 - Choma 578.Mamokete Sefanyetso - 830519 0398 086 - P 0 Box 784210, Sandton, 2196 - Sehoole 579.Thobile Tholiwe Mthembu - 880509 0799 085 - 66 New Center Drive, Newlands West, 4031 - Khawula 580.Paul Orefile Maimane - 1988 06 27 - 37 Quartock Road, South Hills, 2197 -More 581 .Tsundzukani Malatjie - 851010 1380 087 - Private Bag x 408, Acornhoek, 1360 - Risenga 582.Streetness Mashudu Sibanyoni - 860226 1288 083 - P 0 Box 206, Dwarsriver, 0812 - Ramadi 583.Veli Elvis Sicwebu - 830923 6617 087 - 3390 Extension 4, Munsieville, 1739 - Mvulane 584.Gregoly Brendah Hughes - 780510 5163 088 - 104 Lenbyl Masnsions, Bequerel Street, Vanderbijl Park, 1900 - Mahlangu 585.Daluxolo Gidimisani - 790609 5285 087 - 323 No5 Dunoon, Milnerton, 7441 - Phaca 72 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 586. Isaac Jantjie - 700804 5297 088 - Phase 4, Bloemside, 9323 - Ngoae 587,Likishang Zeldah Dinkwanyane - 770612 1298 082 - 35162 Legakakwe Street, Extension 6) Mamelodi East, 0122 - Masango 588.Benny Robert Khuzwayo - 720412 541 1 083 - P 0 Box 868, Middelburg, 1050 - Mmako 589.Nokuthula Mnikathi - 830612 0946 085 - A471 Mpumalanga, P 0 Hammmarsdale, 3700 - Sibisi 590.Fikile Dlamini - 750205 6526 088 - V 4 Umlazi Township, Umlazi, 4031 - Mpongwana 591 .George Thabiso Dlamini - 79031 1 5743 088 - GI342 Umlazoi Township, Umlazi, 4031 - Mpopo 592.Joseph Brother Oliphant - 770301 5737 085 - P 0 Box 96, Sterkspruit, 3162 - Thibinyane 593,Mthobisi Mthiyane - 881 119 5475 084 - P 0 Box 113, Kwa Mbonambi, 3915 - Mlaba 594.Olwethu Sorele - 880706 5583 080 - P 0 Box 39, King Williams Town, 5600 - Desi 595.Xolani Mfundisi - 830105 5984 086 - P 0 Box 95, Libode, 5160 - Nyanda 596.Thokozani Khwela - 880125 5698 089 - MI062 Umlazi Township, P 0 Umlazi, 4031 - Ngidi 597.Mokakatledi Johannes Sekgobela - 76031 1 5332 086 - P 0 Box 1185, Florida, 1709 - Lemekoane 598.Sanny Phosa - 770428 5464 087 - P 0 Box 19, Mooketji, 0825 - Matlou 599,Zakhele Joshua Dube - 740202 6806 084 - 789 Beli Street, Zondi I , 1868 - Tile 600.Sekola Johannes Sefume - 710427 5345 083 - 20253 Extension 13, Kanana, 2619 - Pule 601. Simangaliso Phakamani Khuzwayo - 851004 5459 088 - 27 Flammeck Street, Germidton, 1401 - Sibisi 602. Busisiwe Patience Roskruge - 730629 0270 085 - P 0 Box 64, Umhlali, 4390 - Nodolo 603.Maisela Gladys Kambule - 750426 0392 083 -your three minor children - Thabang Kambule - 921206 5807 081 - Kaledi Luther Kambule - 970802 5807 081 - Manoko Kambule - 99041 1 5787 081 - 206 Mopedi Section, Katlehong, 1431 - Methi 604.Enock Mthabine - 751 1255323 088 -your wife - Gift Ngambo Rosemary Mthabine - 810801 0663 089 - your minor child - Gugulethu Smangaliso Mthabine - 050613 0198 084 - P 0 Box 548, Lulekani, 1392 - Mashele 605.Sibusiso Mzimela - 721007 5496 081 -your wife -Victoria Winile - 721007 5496 081 - E 399 Weldedacht, Chartsworth, 4062 - Sikhakhane 606.Andrias Mthandeni Ndlovu - 700404 6428 087 -your wife - Ratie Sylvia Ndlovu - 690909 0121 084 - your two minor children -Andre' Mark Ndlovu - 961023 51 11 082 - Kaylin Ndlovu - 020429 0313 087 - 105 Ringreen Walk, Greenbury, Phoenix, 4068 - Olifant 607. Johannes Mazibuko - 591030 5629 086 -your wife - Ramadumetja Christina Mazibuko - 621009 0492 082 -your two minor children - Tshegofatso Kgosana - 91 0729 01 57 084 - Sifiso Gladstone Mazibuko - 960827 51 1 1 087 - 560 Tsenelong Section, Tembisa, 1619 - Dhlamini 608.Patricia Pumla Myataza - 630726 0690 089 -your two minor children - Sharon Zanele Myataza - 89101 1 0673 086 - Sabelo Cyril Myataza - 960602 5276 082 - 120 Mgwalana Nu6, Swartkopsvalley, Motherwell, 621 1 - Gquma 609.Andries Wilhelm Jacobus Burger - 790405 5297 085 - Posbus 1035, Mokopane, 0600 - Landsberg 61O.Mpho Gift Tshifhango - 770308 5948 083 - P 0 Box 1200, Vuwani, 0952 - Muthambi STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 73 61 1 .Agnes Dipuo Molefe - 690819 0741 080 - your minor child - Otshepeng Faith Molefe - 021010 0665 080 - P 0 Box 631, Saulspoort, 031 8 - Tlhame 612.Flip Fanela Lupondo - 570209 5400 087 - your wife - Marie Lupondo - 600722 0366 081 - 2782 Phahamang, Bultfontein, 9670 - Dail 613. Msawakhe Bongani Myende - 580506 5676 089 -your wife - Sibongile Ntombe Myende - 620208 0661 081 - Private Bag x 551 1, Scottburgh, 4180 - 614.Samuel Ditaba Mofokeng - 530809 5309 086 -your wife - Lindiwe Emma Mofokeng - 540416 0591 086 - 15046 Extension 15, Embalinhle, 2285 - Makhubo 615. Julie! Bojane Moimana - 780716 0365 087 -your wife - Bridget Moimana - 060702 0573 087 - Elandskraal, Groblersdal, 0450 - Ramphisa 616. Sipho Wilson Tembe - 600130 5759 088 - your wife -Alice Hlengiwe Tembe - 650125 0759 082 - P 0 Box 86, Mbazwana, 3974 - Mbuyazi 617. ltumeleng Thomas Sidzhie - 690823 5578 083 - P 0 Box 984, Makhado, 0920 - Setjie 61 8. Siyazi Nophunga - 730612 6450 083 -your two minor children - Nokwanda Pollen Nophunga - 971205 0491 084 - Nkosingiphile Julian Nophunga - 020608 5764 085 - P 0 Box 907, Tongaat, 4400 - Mbotho 619,Nomthandazo Elizabeth Gugushe - 541212 0986 080 -your minor child - Lehlonono Mbulelo Maurice Gugushe - 910726 5348 080 - 381 Kenyon Howden Road, Unit 58, Westwood, Montclair, 4004 - Molefe 620.Abram Skans - 610520 5299 085 -your wife - Minah Maditlhare Skans - 680304 0623 085 -your two minor children - Ketsa Isaac Skans - 921021 5694 080 - Dibakiso Michelle Skans - 960109 0135 084 - 136 H F Vervoed Diive, Randburg, 21 94 - Mlangeni 621 .Tsumbedzo Phillemon Malindi - 731223 6055 085 -your minor child - Dakalo Mukhethwa Lauryn Malindi - 000131 006 1 088 - P 0 Box 3983, Kempton Park, 1620 - Malindi 622.Petunia Fikile Moleko - 800408 0832 086 -your two minor children - Mphumelelo Tony Moleko - 9901 14 5524 088 - Tokoilo Moleko - 04041 6 51 55 080 - 171 1 Section M, Botshabelo, - Mayiyane 623. Patricia Nonhlanhla Mtshwene - 830201 0881 086 -your minor child - Bongumusa Mtshwene - 040421 5854 088 - 3840 Tshepisong, Roodepoort, 1725 - Ndaba 624.Mmatsi Rebecca Kgwefei - 760519 0295 088 - 32 Saron Street, Riamar Park, Bronkrspruit, 1024 - Sephelle 625,F'hillip Skwati Phuti - 381225 5738 085 - Stand 185, Pieterskraal, Kwa Mhlanga, 0460 - Phuthi 626.Samuel Siphamandla Mpofane - 790312 5663 088 -your wife - Thabile Happiness Mpofane - 750420 0477 085 - P 0 BOX 10322, Ashwood, 3605 - Zulu 627.Nancy Nokuthula Mthembu - 861201 0831 083 - 8623 Extension 24, Nasareth, 1010 - Nkosi 628. Nkhetheni Mulaudzi - 730727 6022 086- your wife - Gudani Mulaudzi - 780127 0516 085 -your minor child - Ndivho Mulaudzi - 040930 5188 081- 28 Berkowitz Street, Extension 2, Vereeniging, 1939 - Dali 629.Mildred Arends - 81041 1 0222 082 -your two minor children - Thabile Merlencere Basiam Arends - 0501 I6 5145 084 -- 9 Lati Street, Greenpark, 2515 - Mofetsi 630. Khefini Siyoyo - 560728 5181 084 - your wife - Vasiwe Noxolile Siyoyo - 601 120 0341 080 - P 0 Box 400, Mt Frere. 5090 - Xhalisile 74 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 631,George Mbaliso Mkhabile - 51 1225 5887 083 -your wife - Tandeka Eunice - 620314 1051 080 - P 0 Box 60, Mr Auntliff, 0735 - Sandla 632,Thembinkosi Ashlos Mtshali - 570714 5861 089 -your minor child - Mchunu Siyabulela Mtshali - 040515 5412 084 -- P 0 Box 1689, Estcourt, 3310 - Madlala 633.Ndoweni Phineas Molea - 510408 5416 084 - Extension 1, Diepsloot, 2194 - Makhado 634.Lindiwe Christina Qomiyana - 7801 17 0377 083 -your minor child - Yanele Qomiyana - 91 1024 0515 088 -- 4909 Tshepiso I , Shaepville, I928 - Gwaqubane 635.Thomas Lucky Maseko - 740507 5671 085 -your wife - Nomusa Sibongile Maseko -your three minor children - Nombulelo Nokwethemba Innocentia Maseko - 040914 0532 089 - Zethembe Alexious Maseko - 990919 5494 086 - Zethembe Alexious Maseko - 951227 5554 082 - 740507 5671 085 - P 0 Box 8122, Wesselton, 2353 - Zwane 636. Joseph Koos Mudhawu - 73121 1 5521 082 - your wife - Danisa Claire Mudhawu - 780225 0391 085 -your minor child - Manqoba Joy Kadodah - 020612 5477 086 - P 0 Box 2192, Kanyamazane, 1214 - Mudau 637.Collen Sphiwe Mkwanazi - 731207 5645 087 - 249 Tokyo Lane, Reedville, 1560 - Mhlanga 638.Mzoliseni Barolo - 720615 6496 081 - BM 58 Site B, Khayelitsha, 7784 - Gro 639.Yekiwe Rosine Kholoza - 761207 0283 085 - 501 Sondewater, lkageng Location, 2531 - Kholosa 640.Mafika Jonas Moloi - 700508 531 1 084 - 115 Mngadi Section, Katlehong, 1432 - Skosana 641.Teboho Tsotetsi - 880709 5245 080 - 13016 Leterenyane Street, Extension 3, East Field, Vosloorus, 1479 - Mokgadi 642.Juba Joseph Lekotoko - 871215 5297 080 - P 0 Box 32, Ekangala, 1021 -Zulu 643.Prudence Nompumelelo Jiyane - 1988 01 05 - 7274 Jumba Street, Daveyton, 1520 - Mnisi 644. Lucky Nelson Ngakane - I987 0301 - P 0 Box 209, Randfontein, 1760 - Siwela 645. Manqopi Paul Ramoroto - 81 101 0 6254 080 - 55 Kau Street, Saulsville, 01 25 - Makobela 646.Timothy Abram Mbonani - 86503 5360 088 - 1752 Majola Street, Delmas, Botleng, 2210 - Kgomo 647.Nhlanhla Percy Buthelezi - 880101 5351 086 - 22 - 9th Avenue, Alexandra, 2090 - Thwala 648. Mokgadi Lucky Malesa - 861 103 0663 088 - P 0 Box 3709, Sovenga, 0729 - Mehlape 649.Mohlao Shelly Mokgaboki - 870624 0898 084 - P 0 Box 3959, Tzaneen, 0850 - Mohlafase 650.Mmua David Katole - 730213 5798 083 - 8373 Lusaka Section, Tumahole, Parys, 9585 - Phume 651 .Dzivhuluwani Ronald Golele - 740505 7142 089 - P 0 Box 55, Shayandima, 0945 - Muthevhuli 652. Kgashane Joseph Sekgobela - 720403 5946 087 - P 0 Box I, Boyne, 0728 - Modiba 653. Masale Eric Makwala - 76041 1 5696 082 - P 0 Box 230, Molototsi, 0827 - Machoeu 654.Thabile Queen Masina - 860222 0239 086 - P 0 Box 12031, Kanyamazane, 1214 - Gwebu 655. Sabelo Sydney Themba - 820706 5512 082 - P 0 Box 1034, White River, 1240 - Mavundla 656.Nompumelelo Cynthia Nkosi - 790605 0567 081 - P 0 Box 9283, Sakhile Location, 2431 - Mhlanga STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 75 657,blagwegwe Milton Zungu - 5201 15 5543 083 - Private Bag X 12, Tongaat, - Zuma 658.Sepatale Solomon Rarnapuku - 520214 5281 082 - Shop No 2, Jonnie House, Hendrick Verwoed, Randburg, - Ramaphoko 659,Faith Thernbekile Mkize - 780406 0835 087 - Private Bag x 0552, Urnzinto, 4200 - Mkhize 660,Nokulunga Goodness Mkwanazi - 700825 0934 086 - 481 1 Arnatikwe Phase 2, Inanda, 4310 -Zulu 661.Monde Hamilton Dlarnini - 740713 581 1 081 - 61 Alexandra Street, St Georges, Durban, - Kheswa 662.Thernbinkosi Mandla - 740720 5783 087 - P 0 Box 7089, Ernpangeni Rail, 3910 - Webster 663.Nnana Queen Shakoane - 740702 0823 084 - 10600 Lukhuleni Street, Marnelodi East, 0122 - Mathebe 664.Vusi Piet Letsatsi - 721017 5887 080 - 639 Makhulone Section, Ternbisa, 1632 - Khumalo 665.Sipho Givenson Ndlovu - 741222 5324 086 - P 0 Box 22, Mbazwana, 3974 - Gumede 666.Andrew Mafora - 701 107 531 6 083 - 61 82 Zone 5, Diepkloof, 1864 - Mgaga 667.Jerorne Mphephethi Zulu - 761012 6016 087 - P 0 Box 319, Hluhluwe, 3960 - Zulu 668,Nyadzani Colbert Thari - 850530 6058 082 - P 0 Box 88, Tshidirnbini, 0972 - Mulaudzi 669.Mbongeni Lucas Ngcongo - 790828 5742 083 - P 0 Box 27948, Urnzinto, 4200 - Mutungwa 670.Ojeng Lilian Motswatswa - 750604 1000 083 - P 0 Box 142, Motswedi, 2870 - Sehume 671 .Vusurnuzi Elias Skhosana - 780415 5721 085 - 7667 Extension 11, Kwa Guqa, - Mahlangu 672.Mashlrdu Alfred Mutileni - 740213 5533 082 - P 0 Box 1026, Elirn Hospital, 0960 - Tharaga 673. Lesiba Ronny Barnbo - 7601 03 61 08 080 - P 0 Box 16, Tholongwe, 0734 - Baloyi 674.Sizwe Wisernan Zondi - 781 114 5309 087 - 1042 Thernbalihle Area, Pietennaritzburg, 3201 - Ntombela 675. Vuyolwethu Wendy Tyanti - 861 115 0363 089 - 343 Nu 1, Mdantsane, 5219 - Ntantiso 676.Mxolisi Andrew Ntuli - 860126 5251 089 - 1030 Section F, Ekangala, 1021 - Masango 677.Tharnsmqa Bernard Buthelezi - 721207 5354 087 - P 0 Box 730, Ezakheni, 3381 - Mhlongo 678.Trevor Velly Mhlophe - 751 027 5406 081 - 3348 Section D, Ekangala, 1021 - Masanabo 679. Mthobeli Pacificas Mhlongo - 851 129 5349 086 - Private Bag x 9005, Pinetown, 3600 - Sithole 680.Manaka Rodgers Masoga - 810617 5912 085 - 108 New Married Quarters, Boksburg, 1459 - Ramagoshi 681. Mzukisi Khanyile Dyantyi - 880726 5308 080 - P 0 Box 14676, Nelspruit, 1206 - Warren 682. Sarnbulo Welcome Mbazirna - 83051 2 5369 087 - P 0 Box 1614, Kabokweni, 1245 - Mthembu 683.Bheki Thomas Hlongwane - 750504 5750 081 - P 0 Box 402, Mandini, 4490 - Pahla 684. Mshiwa Petrus Skhosana - 760807 5530 082 - Private Bag x 3001, Nigel, 1490 - Kubeka 685.Kgonong Johannes Maharnuza - 710831 5694 087 - P 0 Box 5044, Standerton, 2430 - Mahamotsa 76 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 686.Mokgeseng Askeas Modise - 741 103 6004 085 - P 0 Box 118, Thabazimbi, 0380 - Lipholo 687.Mboniseni Jacob Yengwa - 790529 5714 086 - 35 Tlwaele Street, Kwa Thema, 1575 - Buthelezi 688.Nokuzola Primrose Promise Mahlanze - 76021 1 0923 089 - 52191 Ntuzuma Township, P 0 Kwa Mashu, 4360 - Mkhwanazi 689.Vusi Victor Tau - 740629 5418 083 - P 0 Box 403, Kwazamokuhle, 1098 - Thamaga 690. Jacob Dumisani Mahlomuza - 750506 6226 086 - 6588 Section R, Mamelodi West, 0122 - Ngoma 691. Florah Mapule Mashike - 740706 0592 086 - P 0 Box 2062, Burgersfort, 1150 - Mammekwa 692,Phillimon Boy Thabang - 770208 5502 080 - Stand E86 Old Cornation, Witbank, 1039 - Tlou 693.Thanduxolo Vertical Magandela - 850517 5650 084 - Y660 Site B, Khayeitsha, 7784 - Ngcwabe 694,Dimakatjo Ivy Baloyi - 88091 1 0914 088 -Private Bag x 68, Lebowakgomo, 0700 - Kekana 695,Mamoloko Magdeline Ntshube - 710202 0829 088 - P 0 Box 112, Phoffu, 0746 - Ncube 696. Joseph Linda Radebe - 560625 5955 089 - 13246 Tsietsi, Phase 4, Katlehong, 1432 - Sidu 697.Thabiso Garoen Phiri - 731025 5458 081 -435 Siluma View, Katlehong, 1432 - Motaung 698. Jabulani Godwill Sibanyoni - 701228 5754 089 - 79 Maredi Street, Mathaleni, Umhluzi, 1053 - Mamekoa 699. Moses Gumede - 71 0505 5594 089 - P 0 Box 195, Tugela, 4451 - Mendo 700.Masilo Bob Douglas Sekgoka - 71 1231 5747 085 - P 0 Box 72, Mooketsi, 0828 - Malesa 701.Doctor Johannes Nkosi - 740202 6988 080 - 2005 Block kk, ~ o s h a n ~ u v e , 0152 - Skhosana 702.Mziwenkosi Msindisi Mkwanazi - 761012 5710 086 - P 0 Box 754, Mtubatuba, 3935 - Mkhwanazi 703.Noluxolo Maureen Siyeni - 850606 0941 083 - 15860 Maseko Street, Mamelodi East, P 0 Rethabile, 0122 - Ramokoto 704.Soka Charles Modise - 530702 5673 082 - P 0 Box 891, Newtown, 21 13 - Madisha 705.Thaweng Jimmy Selala - 830424 6080 087 - 8183 Jumba Street, Daveyton, 1520 - Letshedi 706.Shitlhangoma Daniel Masingi - 750101 7434 085 - P 0 Box 3289, Mokopane, 0600 - Baloyi 707. Mapetla Welhemina Malatji - 630505 0767 083 - P 0 Box 4281, Polokwane, 0700 - Sethosa 708.Muziwandile - Yves Lincoln Phakathi - 790602 8395 089 - P 0 Box 4857, Kwa Dukuza, 4450 - Havemann 709,Magnificent Thami Zulu - 761003 0514 086 - P 0 Box 3506, Mandini, 4490 - Dlamini 710. Pontsho Alpheus Segaole - 81 0706 6044 087 - 1943 Lebone Street, Kagiso 2, 1754 - Montsho 71 1 .Vusumuzi Percyval Zulu - 78061 9 5433 084 - 404 block FF, Soshanguve, 0152 - Mtsweni 712.Gugu Felicia Nyandu - 790927 1100 088 - 167 Pine Street, Greytown, 3250 - Mnyandu 713. Jabulani Sibongiseni Sibiya - 770312 5763 088 - A Section, Kwa Mashu, 4360 - Khumalo 714.Duduzile Msindane - 740719 0658 088 - P 0 Box 2052, Umhlali, 4390 - Masindani STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 77 71 5. Siyabonga Henry Khuzwayo - 730123 5670 085 - P 0 Box 430, Umlazi, 4030 - Nzuza 71 6. Mamahlola Tryphina Kgwetiane - 730417 0557 085 - 12476 Extension 2, Mhluzi, 1053 - Phasha 71 7. Merriam Sheila Chuene - 741204 0384 083 - P 0 Box 1864, Bushbuckridge, 1280 - Ngobeni 718. Nkhulu Francious Aphane - 710101 7893 081 - 21 120 Baffer Zone, Extension 3, Mamelodi East, 0122 - Mmako 71 9. Mangwako Segodi - 790524 0366 081 - P 0 Box 5644, Polokwane, 0750 - Koka 720. Matthews Mmuso Seane - 750101 7981 085 - Phula Hostel, Room No 151, Bleskop, 0292 - Setsome 721 .Peter Tombela Nkosi - 780715 5796 080 - P 0 Box 156, Steelpoort, 1133 - Maphanya 722.Dipuo Martha Khauta - 740712 0542 089 - 21 18 U, Botshabelo, - Sebotse 723.Mary Khaba - 4800804 0625 081 - 2891A Zola South, Kwa Xuma, 1868 - Ntombela 724.Cynthia Nomasomi Rangxabe - 500913 0718 089 - 10 Umswi Street, Extension, Mfuleni, Blackheath, 7100 - Tyobo 725.Dimakatso Emma Mpalata - 580305 0696 089 - P 0 Box 1993, Burgersford, 1150 - Mbalati 726.Andrew Patrick Mthabini - 731010 5576 082 - P 0 Box 1561, Benfatm, 1220 - Zitha 727.Eveniah Bonka Bogopa - 790424 0259 081 - P 0 Box 18, Kutama, 0940 - Magwapu 728. Rebaone David Mosepele - 760605 5679 085 - 3934 Bothithong Village, Bothitho, 8474 - Moitsi 729. Shadrack Masilela - 770204 5577 081 - 957 Section C, Mamelodi West, 01 22 - Sethebe 730.Kelebogile Irene Mooketsi - 770828 1068 083 - P 0 Box 4543, Batlharos, 8476 - Gaokgethwe 731 .Pinkie Lauretta Tseriwa - 780603 0458 080 - 3079 Gambane Street, Zone 2, Diepkloof, 1864 - Mphahlele 732.Ephraim Makitla - 790830 5605 088 - 6812 Section 5, Mamelodi West, 0122 - Kgawane 733. Patrick Mphefu - 670904 5573 086 - Private Bag x 631, Musina, 0900 - Mphephu 734,Thembinkosi Henry Sibisi - 820726 5453 087 - Private Bag x 013, lsipingo Rail, 41 10 - Kweyama 735.Coleck Tiwe Mashele - 700525 5617 088 - P 0 Box 292, Hazyview, 1242 - Mgwenya 736.Margaret Moleya - 751216 0643 083 - 5 princess Court, 12th Avenue, Alexandra, 2090 - Moseamo 737.Stephen Manabile - 730524 5774 084 - 193 Dlomo Street, Voslorus, 1475 - Yende 738. Simon Katlego Makhanya - 880801 5845 082 - 534 Nonwa Street, Dobsonville, I863 - Sono 739. Reuben Vurhena Nemalamangwa - 821228 5671 080 - 17 Molope Street, Atteridgeville, 0008 - Manana 740,Lizzy Mina - 870914 0290 089 - P 0 Box 56, Suzwe, 0612 - Letlalo 741. Moses Jason Nomandla - 810125 5262 089 - 28910 Orange Groove, Thabong, 9463 - Mthimkulu 742,Zibuyile Angel Sithole - 84081 7 0281 080 - Private Bagx 9073, Pietetmaritzburg, 3200 - Mthembu 743.Nondumiso Madlala - 880512 0397 082 - P 0 Box 29030, Imbali, 3219 - Manyoni 78 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 744.Sam Kiki Lerutla - 821 120 5340 081 - 2831 1 Pilane Street, Extension 5, Mamelodi East, 0122 - Thipe 745,Mphenduleni Mboleni Thabede - 740407 61 10 086 - P 0 Box 21 1, Weenen, 3325 - Radebe 746.Jaqueline Boitumelo Mokgosi - 850326 0508 085 - B 133 Adams Street, Tlhabane, 0309 - Konyane 747.Mandela Staal - 801208 5170 089 - C16 Wilger Park, Oakglen, 7530 - Stali 748. Reason Koos Mathibela - 840329 5434 086 - P 0 Box 781, Groblersdal, 0470 - Mahlangu 749.Trellah Mabelane Malatsi - 650318 0292 085 - P 0 Box 1264, Burgersfort, 1150 - Mabelane 750. Simon Sbne Tlhage - 6701 19 5678 088 - 4789 Extension 5, Boitekong, 0308 - Moabi 751 .Vuyiswa Silvah Bongoni - 651225 1570 089 - 1106 Thatu Street, Ardo, 6105 - Kita 752.Reuben Sithembiso Gumede - 660209 5685 084 - P 0 Box 1456, Esikhawini, 3887 - Ngubane 753.Sibongile Irene Mahlinza - 620724 0692 082 - 1443 Section 7, Madadeni, 2951 - Zibula 754.Lesiba Charles Mantsho - 770612 5946 082 - 2382 Mayibuye Section, Tembisa, 1632 - Boshomane 755.Nthembiseni Junior Baloyi - 860224 6159 086 - 10 Russel Lubisi Street, Saulsville, - Makhoba 756.Nomathemba Nokuphumla Mpande - 721203 0956 084 -Private Beg x 4, Peddie, 5640 - Ma6 757.Brenda Ingrid Sithole - 800413 0470 085 - P 0 Box 1270, White River, 1240 - Betha 758.Bolbanki Maria Mohakala - 710409 0522 080 - 1400 Zone 10, Sebokeng, 1983 - Morailane 759.Nomsa Winnfrieda Zwane - 691024 0693 088 - 8801 Extension 6, Atteridgeville, 0008 - Mgaga 760.Petrus Motoana Lamola - 581017 5630 083 - P 0 Box 13048, Hatfield, 0028 - Chokoe 761 .Andrew Modisaotsile Mosiapo - 691 220 5708 084 - 1301 1 Legakabe, Tlhageng, - Mosiapoa 762.Njabulo Biyela - 810927 5782 085 - D434 Mlangeni Road, Kwa Mashu, 4360 - Luthuli 763,Ferdinald Mshakazi Phonchi - 870615 5950 086 - 1218 Block L, Soshanguve, 0152 - Mthembu 764.Pephinia Gillian Roche Grootboom - 820210 0081 086 - Flat A, 002 Soutriver Street, Eersterust, 0022 - Fitzgerald 765.Mbali Rabotapi - 850926 03'13 087 - 5936 Tshabalala Street, Orlando East, 1804 - Mabena 766.Risimati Frans Hlongwane - 420622 5444 081 - P 0 Box 2694, Bakenburg, 061 1 - Ngobeni 767.Vincent Elias Mofokeng - 880321 5414 086 - 11 11 Moopelwa Street, Tumahole, Parys, 9585 - Molotsi 768.Kobie Bcthma - 861028 0100 080 - Posbus 715, Lydenburg, 1120 - Erasmus 769,Akash Bujanath - 840820 5168 088 - 41 Constantine Road, Clare Estate, 4091 - Bujnath 770. Refiloe Sarah Mofokeng - 880919 0370 086 - 6 brauk Street, Kroonstad, 9494 - Thota 771. Wiseman Radebe - 700409 5846 080 -your wife - Pinky Radebe - 740428 0750 081 -your minor child - Njabulo Radebe - 020301 0604 080 - 92 Rabolou Street, Kwa Thema, 1575 - Makhubu 772.Nokulunga Siyo - 831 116 0566 082 -your minor child - Olo Siyo - 041204 1025 088 - Private Bag x 6020, Dumranana, - Geqe STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 79 773.Melusi Shadrack Mdluli - 640621 5417 083 -your wife - Hilaria Xolisile Mdluli - 720426 0614 087 -your three minor children - Lindokuhle Hercules Mdluli - 930622 5550 088 - Siyabonga Brain Mdluli - 961227 5388 083 - Sizile Mdluli - 020730 01 12 084 - P 0 Box 3354, Ladysmith, 3370 - Makhafhini 774.Mapeu Anna Madibogo - 650407 0378 083 -your two minor children - Mercy Ramaredi Madibogo - 991 Il2O79O 086 - Lebogang Madibogo - 940920 1265 083 - 476 Lethule Park, Seshego, 0742 - Lekganyane 775. Matlawa Anna Makgopa - 580822 0254 081 - your five minor children - Lerato Arenda Makgopa - 900801 5664 083 - Edwin Makgopa - 930303 5629 087 - Noman Makgopa - 950527 5420 080 - Thabo Makgopa - 970520 6312 089 - Rina Makgopa - 021230 1182 086 - Private Bag x 334, Transvaal, - Lephera 776,Sithembiso Elijah Kanyeza - 700517 5553 082 -your wife - Matopolozi Emily Kanyeza - 700713 0519 083 - your three minor children - Richard Thamsanqa Kanyeza - 900613 5456 083 - Vuyisile Johnson Kanyeza - 000627 5654 082 - Siyabulela Kanyeza - 050906 6596 082 - 1658 Vukani Street, Blugumview, - Mgcina 777. Jabulani David Vilakazi - 600823 5779 086 - your wife - Sophie Nozintombi Vilakazi - 601 128 0733 081 - 16827 Nene Street, Daveyton, 1520 - Masupha 778.Zakhele George Maseko - 671 110 5270 082 -your two minor children - Nqobile Letricia Maseko - 021214 0462 087 - Sonto Octavia Amanda Maseko - 9601 10 0517 081 - P 0 Box 1545, Carolina, 1185 - Howe 779.Tamsanqa Mdewu - 720805 5964 086 -your wife - Boniswa Athurlia Mdewu - 760413 0910 088 -your two minor children - Lusanda Mdewu - 950323 5937 087 - Siphesihle Mdewu - 020207 5519 084 - 12605 No O6Viet Drive, Phillip, 7785 - Qusheka 780.Philisiwe Princess Mbanswa - 760817 0674 082 -your two minor children - Xolisile Mbanswa - 930422 0847 088 - Bayanda Ntokozo - 981028 5645 086 - P 0 Box 32192, Morrison, 4226 -Xaba 781 .Leslie Luvuyo Xapile - 590315 5726 086 - Private Bag x 9021, East London, 9021 - Nqoro 782.Sabelo Michael Mabaso - 650705 5266 082 -your wife - Eleanor Gugu Mabaso - 650101 1540 086 - your two minor children - Octavia Zandile Mabaso - 901230 0314 081 - Siphesihle Edwin Mabaso - 960503 5303 087 - P 0 Box 992, Embalenhle, 2285 - Zulu 783.Strike Christopher Mathobela - 631206 5321 088 -your wife - Mamoja Emma Mathobela - 660326 0520 080 - your two minor children - Lorraine Martin Mathobela - 901007 0214 085 - Karabo Martin Mathobela - 981001 5209 086 - 824 Licosia Lane, Reedville, 1559 - Lesia 784.Derick Mondli Mahlaba - 690812 6163 086 -your wife - Monicah Thembisile Mahlaba - 760405 0399 080 -your two minor children - Nkqubela Dlamini - 970422 5804 085 - Menzi Mnqobi Dlamini - 010521 5546 083 - 1495 Quarry Heights, Avoca, 4051 - Mchunu 785. Lethuxolo Mkhwanazi - 78091 1 5593 086 - your wife - Sithembile Precious Mkhwanazi - 770624 0348 081 - P 0 Box 421 22, Lamontville, 4027 - Mtolo 786.Precious Suzan Nonhlanhla Sibuyi - 740406 0427 082 -your minor child - Ntandokazi Sibuyi - 980212 0343 082 - P 0 Box 109, Witbank, 1035 - Mathebula 787.Noko Paulinah Kobe - 760727 0309 086 -your three minor children - Nare Lucky Kobe - 940426 5703 087 - Kolobe Nicole Kobe - 970612 0587 087 - Melba Manare Kobe - 000320 0454 084 - P 0 Box 81, Trempies, 0618 - Phukubye 788.Salome Bakwang Makua - 710620 0543 087 -your two minor children - Lawrence Makua - 890605 5463 087 - Lebogang Sarah Makua - 920926 0272 081 - 51 13 Zulu Stret, Lynville 1039, 1039 - Magagula 789. Motshewa Mirriam Goieman - 750219 0781 086 -your two minor children - Kebogile Ellen Goieman - 010330 0353 085 - Tshegofatso Goieman - 980109 0645 088 - 5831 Bultefontein A Location, Thabanchu, 7780 - Mosala 80 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 790,Miriam Mahlokonono Nxina - 880314 0665 083 - your minor child - Olebogeng Nxina - 051 117 5105 085 - P 0 Box 867, Hartswater, - Gxina 791 .Thayi Moses Magagula - 491203 5343 088 - your wife - Kwetepe Christina Magagula - 530913 0682 081 -your minor child -Joseph Magagula - 891019 5426 087 - P 0 Box 888, Dennilton, 1030 - Myeni 792. David Teboho Makhubela - 640414 5389 084 -your wife - Matseliso Mabel Linda - 661009 0391 087 -your two minor children - Mokgethi Makhubela - 910827 5488 080 - Mayele Makhubela - 950525 0202 081 - P 0 Box 5719, Halfway House, I685 - Hlalele 793,Rasenku Simon Maponyane -470914 5452 084 - your wife - Matlakala Maria Maponyane - 540909 0718 089 - P 0 Box 1173, Letlhabile, 0264 - Moima 794.Thabo Andries Mfuna - 590525 5867 082 - your wife - Tshetsana Martha Mfuna - 660809 0545 082 -your three minor children - Mathabatha Charles Mfuna - 880829 5356 081 - Eulanda Thamie Mfuma - 920829 0234 087 - ltumeleng Given Mfuma - 980331 5246 080 - 17172 Mamelodi East, P 0 Rethabile, 0122 - Magolego 795,Msindiseni Eric Ndwandwe - 760625 5474 089 - P 0 Box 2889, Kwa Dukuza, 4450 - Maphumulo 796.Mpho Gladness Sesoane - 731 109 0707 088 - your minor child - Lesego Belinda Sesoane - 940313 0861 088 - Private Bag x 2034, Lerato, 2880 - Seswana 797.Yoliswa Mgqumshe - 701 123 0724 080 -your two minor children - Xolani Ngqumshe - 970319 5580 089 - Sibulele Ngqumshe - 931 119 5483 088 - 2178 Chris Hani, Mbekweni, 7655 - 798.Musundwa France Nevhungoni - 730402 61 65 083 - P 0 Box 825, Inderrnark, 0717 - Matadi 799.Erasmus Manzini - 780131 5272 082 -your minor child - Athalia Lindelwa Silinoa - 0601 15 1123 085 - P 0 Box 179, Kwalugeodlane, 1341 - Thobela 800.Kgomotso Kresedina Moadi - 730723 0915 086 -your minor child - Phemelo Clive Moadi - 260 lsithame Section, Tembisa, I632 - Letsholo 801 .Mphatse John Mokoena - 690107 5366 081 -your wife - Zondi Betty Mokoena - 730912 0398 084 -your two minor children - Benjamin Thokozane Mokwena - 01081 1 51 65 087 - Mpho Esther Mdhli - 950125 0098 082 - 1042 Chatshwayo Street, Payneville, 1559 - Songo 802.Lufuno Sunnyboy Phiri - 760304 6249 086 -your minor child - Afunwaho Phiri - 050703 5953 089 - P o Box 1208, Kempton Park, 1620 - Ndou 803.Charles Fizile Tembani - 490801 5801 087 - your wife - Nonyameko Ivy Tembani - 561225 1500 085 - your two minor children - Sinetemba Nelson Tembani - 89021 1 5898 081 - Simnikiwe Happy Tembani - 9101 18 5996 086 - 7221 Phase 3, Kwanokuthula, 6600 - Magqamfana 804.Lungile Doreen Bhengu - 71 1122 0365 082 -your minor child - Zama Thembani Bhengu - 940418 0854 080 - P 0 Box 755, Greytown, 3250 - Dladla 805.Jose Manuel Goncalves Alves- 730606 5513 180 -your wife - Sandra Ferreira Goncalves Alves - 770825 0133 080 - I 6 Pamela Street, Randhart, 1450 - Alves 806.Mpho Florence Mabule - 850521 0656 088 - 1922 Block A, Mabopane, 0190 - Sebai 807.David Tallman Nkomo - 740606 5399 083 - your wife - Sindi Jane Nkomo - 671006 0368 089 - 8 Colwyn Drive, Shefield Beach, - Ndlela 808.Patrick Paulcup Malwane - 741 126 5387 086 -your wife -Alice Thuli Malwane - 830624 5387 086 -your two minor children - Maranatha Blessing Malwane - 030425 5599 082 - Paradise Tinyiko Malwane - 050202 5494 084 - P 0 Box 61 60, Nelspruit, 1200 - Madolo STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 81 809,Zakhele Ephraim Ngcobo - 620303 6296 089 - your wife - Fikelephi Ethel Ngcobo - 640923 0525 088 - J 30, Umlazi, 4031 - Cele 810,Nkhetheni Mulaudzi - 730727 6022 086 -your wife - Gudani Mulaudzi - 780127 0516 085 -your minor child - Ndivho Mulaudzi - 040930 5188 081 - 28 Berkowitz Street, Extension 2, Vereeniging, 1939 - Dali 81 1 .Makgabo Tryphina Motlokoa - 780405 0605 086 - P 0 Box 482, Kgohloane, 0760 - Hopane 812,Donginkosi Lucky Tswayi - 871002 5379 088 - 2285 Unit BB, Urnlazi Town ship, - Nzimande 813,Leraka Michael Mafagane - 610717 5687 083 - 42 Ernalahleni Section, Ternbisa, 1632 - Khalo 814.Vugani Shadrack Jolingana -860930 6150 087 - 177 - W Section, Botshabelo, 9781 - Nkieane 815.Mutshutshu Edward Lutumba - 720925 5989 089 - P 0 Box 727, Tshaulu, 0987 - Phaswana 816.Kate Dipuo Mogotsi - 860616 1367 087 - Private Bag x 401 1, Kwa Mhlanga, 1022 - Kotu 817, Matladi Elias Moagi - 860529 5429 086 - Private Bag x 41 2, Moetladirno, 0891 - Mmola 818.Sipho Jphn Mtsweni - 870109 5412 081 - 4158 Extension 6, Hendrina, 1098 - Nyathikazi 819, Pinki Motshabi Ntswe - 851025 1375 085 - 5451 Extension 10, Klerksdorp, - Serame 820,Boipelo Getrude Gaobuse - 880306 1015 086 - P 0 Box 952, Taung Station, 8580 - Makuapane 821 .Zakhele Richard Diko - 71 121 7 514 084 - 365 Extension 1, Orange Farm, 1805 - Shangela 822.Oupa Makofane - 850803 5621 089 - P 0 Box 387, Burgersford, 11 50 - Maroga 823. Muzi Innocent Marapyana - 8301 19 5733 088 - P 0 Box 506, Ekangala, 1021 - Mtshali 824.Thomas Simon Sibanyoni - 800910 5575 081 - P 0 Box 3482, Mpurnalanga, 0458 - Maseko 825.Bongani Mashigo - 851219 6417 084 - 139 Hlongwane Section, Katlehong, 1432 - Siwela 826,Simphiwe Godfrey Ndlovu - 800322 5522 081 - 1763 Mabuya Street, Thokoza, 1426 - Khumalo 827,Kgomotso Walter Makooa - 870213 5955 089 - 3803 Section H, Palm Springs, 1984 - Sibisi 828.Tankiso Ponto - 810501 6185 083 - 9 Bosharia Street, Wolseley, 6820 - Mahana 829.Xolani Kubheka - 830722 5958 082 - 97 Koliko Street, Extension 28, Portion 48, Vosloorus, 1475 - Nompetsheni 830.Munzhedzi Nndwamato - 871220 1172 089 - 1341 Zone 10, Sebokeng, 1983 - Mundalamo 831 .Ronnie Tshabangu - 830122 5250 087 - 15 Railway Street, Voldick, Meyerton, I962 - Mabuda 832.Thabang Kgoetiane - 870518 5469 083 - P 0 Box 175, Driekop, 11 29 - Madike 833.Pitoli Elija h Gumbi - 580209 5602 086 - P 0 Box 71 19, Richards Bay, 3900 - Mathe 834.Nazia Gouden - 850313 0136 083 - 7 Rainstorm Road, Moorton, 4092 - lsmail 835.Manzini Martins Ndlovu - 640805 5338 085 - 5326 Extension 4, Sakhile, - Mkhaliphi 836,Sandile Gift N tuli - 871001 5351 089 - P 0 Box 163, Tembisa, I632 - Duma 837.Baldwin Sithole - 841217 5873 081 - 21 13 Mhlanga Street, Extension 2, Chiawelo, 1818 - Nkhoma 82 No. 30697 GOVERNMENT GAZElTE, 1 FEBRUARY 2008 838.Nonzwakazi Shilley Nete - 840208 0285 083 - 11058 Mahambethala Street, Kwazakhele, 6205 - Ncete 839.Xolani Nobobe - 700201 6088 089 - 1308 Kanana, Orkney, - Ngcumbe 840,Linda Walter Ntuli - 860715 5589 082 - P 0 Box 38559, Babethu, 0488 - Molefe 841 .Fani Dumisani Mbili - 730402 5620 088 - P o Box 926, Umkomaas, 4170 - Msomi 842. Horisani Seemela - 88051 6 0541 086 - 1361 Baxa Section, Tembisa, I632 - Mathonsi 843.MatsobaneNoah Ledwaba - 860615 5428 085 - P 0 Box 728, Mukiditlana, 0639 - Bambo 844,Mbuyiseni Johannes Nkosi - 780908 5880 083 - P o Box 8053, Ladysmith, - Thusi 845.Matome Wilson Malomatanta - 380502 5276 089 - P 0 Box 375, Sinthumule, 0939 - Sebola 846, Lulama Ezra Zondani - 820320 5269 089 - 4920 Gayika Street, Kwazakele, 6205 - Dakela 847.Litsoeneng Abel Ntho - 791205 5702 087 -48 Chume Street, Thabong, 9463 - Tiheli 848.Antonet Wassenaar - 860424 0096 082 - P 0 Box 11084, Aerorand, 1070 - Botha 849.Craig William Alison - 760609 5265 085 - 51 Umfolozi Road, Paulshof, - Heath 850.Molehe Daniel Mokhasi - 461009 5495 083 - 8886 K 9, Kutlwanaong, 9480 - Bocheli 851 .Lehlohonolo Koos Sefatsa - 850314 5965 088 - P 0 Box 439, Wiljoenskroon, 9520 - Sejane 852,Sisanda Yvonne Fuma - 870813 0439 086 - 55 Steyn Street, Viljoenskroon, - Ngaye 853.Ezelle Sunitha De Wee - 820531 0201 083 - 92 Sonneblom Street, Heidedal, 9301 - Mathews 854.Palesa Ross Mokgatle - 860615 0301 089 - 2492 Tlhapi Street, Ikageng, 2831 - Mutsi 855.Kearabetswe Mitta Motsepe - 880106 0764 084 - 0356 Block G, Shakung, 0264 - Letlape 856. Silindile Quenette Portia Shezi - 870726 0384 088 - Lot 11 Sunnyside Park, P 0 Amanzimtoti, 4126 - Makhanya 857. Joseph Mali - 870521 5334 083 - 406 Bonani Street, Kwamadlenkosi, 6970 - Makhendlana 858.Victor Siphiwe Gumede - 790429 5382 085 - 11863 Extension 4, Dobsonville, 1863 - Mkwanazi 859. Jodilee Jade Arendse - 871007 0091 018 - 32 Manitoba Road, Lake View, 7945 - Erasmus 860.Vongani Richard Munwanati - 710105 5637 085 - P 0 Box 3054, Mankweng, - Maluleke 861 .Martin Tinyiko Rekhatso - 640604 5433 086 - P 0 Box 3907, Letaba, 0870 - Mhangana 862.Agnes Dipuo Molefe - 690819 0741 080 - P 0 Box 631, Saulspoort, 0318 - Tlhame 863.Xolani Kampi - 860821 5658 081 - 947 A Sengwayo Street, Zola 3, P 0 Kwa Xuma, 1868 - Tshabalala 864.Abednego Mthandazo Khumalo - 81 1004 6050 083 - 11 1 Hawai East, 05 GillepseStreet, South Beach, 4000 - Mncube 865. Eduardo Beukes - 76031 1 5277 082 - 9de Mist Crescent, Parow, 7500 - Gomes 866,Bekwapi Norah Ndhovu -411202 0241 088 - 1598 Mosekelena, Winterveldt, 0198 - Khosa STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 83 867.Elphas Fanyela Dlamini - 600417 5614 086 - 21419 Tshelimnyama, Marianhll, 3601 - Ndakweni 868.Samuel Sidisho Mdluli - 700203 5944 080 - P 0 Box 18, Siyabuswa, 0472 - Ntuli 869. Nkosimphile Sephiri - 870917 0919 086 - 844 Mokhomane Street, P 0 Kwa Xuma, 1868 - Ngwenya 870.Themba Alfred Nzuza - 580728 5848 084 - P 0 Box 3914, Kwandengezi, 3007 - Mjilo 871. Othusitse Joseph Thagaki - 640725 5867 088 - P 0 Box 8097, Magogong, 8575 - Diphoko 872.Kobela Julia Poopedi - 690715 0670 081 -your four minor children -Oscar Poopedi - 981205 5362 080 - Tshidi Noko Poopedi - 961215 0600 081 - Lebo Poopedi - 010825 0469 088 - Mapula Sharon Poopedi - 051207 0800 085 - P 0 Box 1227, Leokaneng, 0705 - 873.Onica Mapule Ramahuma - 610805 0337 083 - 4283 Extension 6, Ivory Park, 1689 - Sabasa 874. Mzwakhe Johannes Thomo - 660823 5414 087 - your wife - Nomsebenzi Emily Thomo - 681025 0317 084 - your three minor children - Nonhlanhla Unice Thomo - 920703 0317 084 - Bongane Petrus Thomo - 900925 5670 087 - Nokulunga Banele Thomo - 000704 0296 084 - P 0 Box 641, Embalinhle, - Mahlangu 875.Ramaesele Lucky Kgoogo - 600328 0331 081 -your minor child - Lerato Kgoogo - 901220 6087 088 - Private Bag x 24, Chuenespoort, 0745 - Mampa 876.Thetha Koos Moagi - 581 110 5494 087 - your wife - Ausinyana Cathrine Moagi - 641005 0923 080 - your two minor children - Kelebogile Tau - 891229 5505 083 - Simon Thato Moagi - 020801 6288 085 - Stand 254, Hartebeesfontein, - Molewe 877. Sibozis Pita Mokwen - 481 004 5319 082 - your wife - Sifapi Margareta Mokwen - 54041 2 0304 083 - yur minor child - Bongani Solomon Mokwen - 880408 6079 081 - P 0 Box 805, Carolina, - Mokwena 878.Jacob Tsholofelo Sibanda - 671224 5937 085 - your wife - Ditshele Elizabeth Sibanda - 680907 0979 081 -your two minor children - Evah Thato Mpete - 920126 0478 - Jaqualine Lesego Mpete - 0001 I 7 0710 089 - P 0 Box 198, Marikana, 0284 - Machebe 879.Tshekiso Morris Moyo - 640902 5788 081 -your wife - Kgomotso Edith Moyo - 700210 1215 084 -your two minor children - Obakeng Mcdonald Moyo - 9501 13 5376 083 - Gomolemo Angela Moyo - 951003 0968 082 - P 0 Box 68, Saulspoort, 0318 - Mokoena 880. lpelegeng Salmina Nkoatle - 6001 16 0629 087 - your minor child - Kebadiretse Piet Nkoatle - 990223 5952 080 - P 0 Box 29, Steenbokpan, 0533 - Nkwati 881. Nompendulo Tryphina Vananda - 670625 0504 087 - your minor child - Lindokuhle Angel Vananda - 990930 0329 086 - 44882 Makaza, Khayelitsha, 7784 - Lunguza 882.Veronica Makhubu - 780929 0474 086 - your minor children - Nomthandazo Makhubu - 971016 0410 085 -45641 Block 12, Doorkop, 1723 - Zwane 883. Morebuli Simon Radebe - 720625 5428 084 - your two minor children - John Bafana Radebe - 05031 1 5966 080 - Nomthandazo Cathrine - Private Bag x 401 1, Kwa Mhlanga, 1022 - Molabi 884.Pogisego Sharon Tshidisi - 731001 0684 088 -your two minor children - Bonolo Tshidisi - 960821 5358 087 - Tshiamo Tshidisi - 01 1002 5589 083 - 134 Voyi Street, Vryburg, 8601 - Pati 885,Bhekumuzi Petrus Ngwenya - 71 1226 5460 085 - your minor child - Blessing Simphiwe Ngwenya - 030927 5336 084 - 4667 Masinga Street, Ackerville, 1035 - Mndawe 886.Nancy Pheladi Setswalo - 670216 0346 081 - your two minor children - Mogau Setswalo - 971013 0780 088 - Tsebisho Setswelo - 950726 5898 085 - P 0 Box 3518, Mphahlele, 0736 - Kgasago 84 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 887.Gugu Gail Mdletshe - 641004 0567 088 -your minor child - Fundiswa Mdletshe - 900807 0844 083 - P 0 Box 3343, Hillcrest, 3343 - Madlala 888. Nyavana Norah Nukeri - 67061 0 0850 086 -your five minor children - Kevin Nukeri - 0001 08 0873 084 - Nyiko Nukeri -940305 1081 088 - Bevilly Nukeri - 041010 1033 083 - Isaac Nukeri - 020213 5670 083 - Gavaza Nukeri - 910917 1421 084 - P 0 Box 1308, Letsitele, 0885 - Ngobeni 889. Richard Steven Dhlamini - 630820 5700 082 - your wife - Thandekile Victoria Dhlamini - 640609 0279 087 - your three minor children - Mondli Michael Dhlamini - 890701 5759 085 - Gabisile Mbali Dhlamini - 940808 0423 086 - Rejoice Ntombifuthi Dhlamini - 971230 0390 086 - P 0 Box 58, Izingolweni, 4260 - Dlamini 890.Pule Jacob Baleni - 681021 5602 083 -your wife - Evodia Dieketseng Baleni - 660220 0771 084 - your minor child - Nthabiseng Baleni -950508 1037 086 - 1629 Leepile Street, Kokosi Location, 2515 - Mabaso 891 .Abdul Malik Engelbrecht - 770202 5176 086 -your wife - Mumiena Engelbrecht - 781213 0145 080 - 37 Adonis Way, Ocean View, 7975 - Davids 892.Patrick Sikhumbuzi Mtimkulu - 65O7Ol 5524 083 - your wife - Lizzy Boimah Mtimkulu - 710325 0561 086 - your two minor children - Zanele Mtimkulu - 94081 3 5406 086 - Khensane Madala Mtimkulu - 991006 5301 088 - P 0 Box 802, Bushbuckridge, 1280 - Mahlalela 893,Tsietsi Peter Moqejwa - 770924 5714 083 -your wife - Alleta Dimkatso Moqejwa - 790918 0134 087 -your minor child - Katleho Moqejwa - 030928 5278 086 - P 0 Box 58, Bergvlei, 201 2 - Madibo 894,Xolani Sithole - 840212 5959 080 - P 0 Box 10664, Esikhawini, 3887 - Mkhwanazi 895,Matlakala Grace Ramupulu - 521204 0360 089 - Tafelkop, Boleu, 0474 - Makena 896. Johannes Johanne Tshetlho - 691 122 5799 081 - P 0 Box 4839, Batlharos, 8476 - Sfuuman 897.Moegamat Bahaa'ud -Dean - 760404 5184 084 - Colorado City Centre, Pizza Time, Shop 12, Colorado Park, - Parker 898.Bheki Francis Gumede - 540722 5332 081 - 1660 9th Avenue, Clermont, 3602 - Mlanduli 899,Moegamat Tashriq Abrahams - 791202 5154 088 - P 0 Box 118, Ottery, 7808 - Kensen 900. Nosiphiwo Valencia Jantjies - 85071 3 0031 087 - 49 Mtwaku Street, Kwa Nobuhle, 6242 - Blom 901.Petros Nkuna -450202 5733 081 - 418 Mavimbela Section, Katlehong, 1431 - Nxumalo 902.Sarah Lizzie Moyo - 491224 0461 089 - P 0 Box 2441, Seshego, 0742 - Machaba 903. Kometjane Victor Kekana - 740902 6097 085 - 22 Terrace Liddle Street, No 4 Rhodes Court, Bertram, 2094 - Kobo 904.Mandla Archy Matlabyane - 740705 6038 086 - 3394 Extension 4, Forchville, 2515 - Masimula 9O5. Gomotsegang Sarah Dooms - 781 I19 0694 086 - P 0 Box 263, Tlakgameng, 8616 - Moflhoeatsie 906.Lindeni Audrey Sibisi - 631228 0463 087 - P 0 Box 81 1, Umkomaas, 4170 - Majola 907,Gubuzela Petrus Mollo - 680323 5910 081 - 6274 Wellington Hoko Street, Extension 26, Heidelburg, 1441 - Moloi 908.Frans Masitha Morwamoche - 670626 5569 083 - 1360 Hintsa Street, Lynnville, 1039 - Makwela 909.Sipho Alison Sibisi - 490303 5644 088 - P 0 Box 18249, Osizweni, 2952 - Zwane 9lO.Sarah Mabue - 690504 1105 085 - P 0 Box 322, Tarlton, 1749 - Semaswe STAATSKOERANT, 1 FEBRUARIE 2008 No. 30697 85 91 1. Nyameka Brianle Mayekiso - 62021 6 0952 087 - Ncembu AA, Tsolo, 51 70 - Ngozi 912.Johannes Joel Mthembu - 600101 9882 085 - P 0 Box 37, Sheepmoor, 2350 - Sibiya 913.Bongani Bethwell Buntsa - 791 110 5703 087 - M 149 Msizi Road, P 0 Umlazi, 4031 - Goniwe 914.Patrick Stores Msomi - 660420 5797 080 - P 0 Box 35993, Hammarsdale, 3700 - Mosoloa 915.Mcito Sithole -450701 5299 084 - Zakhele Store, P 0 Box 53, Inchanga, 3670 - Ndlovu 916.Mandla Joseph Mkwanazi - 710305 5627 082 - 575 Hattingh Drive, Vosloorus, 1475 - Ncombo 917.Choene Morris Ngoepe - 850122 5443 083 - P 0 Box 3638, Mahwelwreng, 0626 - Mashishi 918.Samkelo Marryman Mendwana - 660909 6191 087 - 303 Florida Road, Morning side, 4001 - Mkhonde 919. Jairos Hlengani Chauke - 650908 5665 085 - P 0 Box 126, Malamulele, 0982 - Mahani 920.Basolani Khwela - 550412 0820 085 - 2148 Khozinkwali Road, Avoka, Newlands, 4310 - Ngidi 921 .Mfanafuthi Maseko - 810207 5954 087 - 4560 Mthembu Avenue, Lamontville, 4027 - Zama 922. Jerome Zamani Gumede - 680419 5480 081 - Dl469 Engome Road, Kwa Mashu, 4360 - Nduli 923.Sandile Blessing Mthethwa - 770418 5363 082 - 6 Birchfield Road, Ealsfield, Newlands West, 4037 - Thabethe 924. Ingrid Nthabiseng Moloi - 820728 0739 080 - 250 Church Street, Vryheid, 3100 - Sibisi 925,Nyambeni Calvin Gadisi - 760926 6244 087 - P 0 Box 3226, Thohoyandou, 0950 - Badugela 926. Mameilo Kgomo - 860929 0669 084 - 3721 3 Freedom Square, Bloemfontein, 9323 - Pitso 927,Thembokwakhe Mandlakayise Nxumalo - 720604 5505 084 - Private Bag x5030, Hlabisa, 3937 - Majola 928. Bongisizwe John Phakathi - 7001 15 5477 087 - Private Bagx 16, Ulundi, 3835 - Thabede 929.Mokgadi Motakae Shumba -490410 0428 084 - P 0 Box 557, Glen Cowie, 1061 - Mofakai 930.S'lindile Brian Gumede - 870827 5851 087 - HSR 36, Kwaamakhutha, - Xulu 931.Desmond Themba Zondi - 700202 6589 084 - 3815 Makeni Street, Orlando East, 1804 - Lufhuli 932.Taswin Saffier - 880330 5282 088 - 22 Bloukrans Street, Sherwood Park, 7349 - Peterson 933,Ramadimetja Maggie Lekalakala - 640703 0528 088 - P 0 Box 3859, Mokopane, 0600 - Betha 934.Gift Ngomato - 870622 5270 085 - 358 B Vukulu Street, Meadolands, 1852 - Mabunda 935.Thimmy Thomly Mkhombo - 710323 5709 081 - P 0 Box 787, Pretoria, 0001 - Makhubedi 936.Mojalefa France Masisi - 621 216 5839 080 - your two minor children - Motshidisi Gladys Masisi - 91 1213 0293 081 - Karabo Taole Makhele Masisi - 020704 5060 085 - 2254 Seheri Street, Rocklands, 9323 - Makhele 937.Moferefere Abram Motsoeneng - 561202 5416 089 - your wife - Letta Makie Motsoeneng - 600308 0431 081 - your three minor children - Moleboheng Getrude Motsoeneng - 920530 0799 083 - Dimakatso Flora Motsoeneng - 931 124 0739 088 - Kamohelo Abel Motsoeneng - 030128 5930 089 - P 0 Box 161 13, Witsiehoek, 9870 - Mphufhi 86 No. 30697 GOVERNMENT GAZETTE, 1 FEBRUARY 2008 938. Joseph Zungu - 720130 5689 082 - your wife - Thembile Elizabeth Zungu - 781227 0886 089 - P 0 Box 4647, Kwa Dukuza, 4450 - Mhlanga 939.Obakeng Samuel Seolesenl - 630303 6464 080 -your wife - Motlagomang Welheminah Seolesenl - 660518 0766 081 - P 0 Box 760, Hartswater, 8570 - Seoleseng 940. John Scott Wrensch - 63021 7 5177 082 - your minor child - Claire'Lyn Wrensch - 880604 0516 082 - 90L4 Princess Beach, Princess Street, Hout Bay, 7806 - D'Achada 941 .Sibongiseni Boniface Letwaba - 620922 5841 080 -your wife - Tholakele Brightgirl Letwaba - 670818 0493 084 - your three minor children - Muziwandile Letwaba - 920819 5028 089 - Sindisiwe Letwaba - 970322 0520 084 - Sinenhlanhla Letwaba - 990626 0281 083 - P 0 Box 1065, Umkomaas, 4170 - Nzama 942.Mabonti Simon Mokoena - 51061 1 5342 081 -your wife - Maki Martha Mokoena - 530516 0306 088 - your wife - Dineo Mokoena - 940220 0339 082 - 1421 Bejane Street, Unit F, Thokozane, 1426 - Malakoane 943.Samuel Michael Floyd Sono - 690610 5600 086 - your wife - Dikeledi Lydia Sono - 710606 0623 087 - 21521 Mamelodi East, P 0 Rethabile, 0122 - Mokhare 944. Margaret Mpho Leshika - 740406 0973 085 -your minor children - Tebogo Leshika - 950509 5522 081 - lnnocent Leshika - 930526 5513 089 - P 0 Box 41, Settlers, 0430 - Mitchel 945.Velaphi Andrew Maisela - 580620 6015 088 - 3 Peer Street, Caroline, 1185 - Morake 946.Dumisan Petros Ndlazi - 690518 5375 080 - 1235 Western Platinum, Marikana, 0250 - Gwala 947. Nkosana Christopher Kepe - 730624 5803 089 - 74 Chief Poto Street, Nu 2, Motherwell, 621 1 - Ludinga 948.Loeto Godfrey Monamodi - 840403 5507 082 - P 0 Box 9498, Mokgola, 2869 - Motsisi 949.Nikiwe Margaret Skhenjane - 760424 0932 089 - 564 Esipheweni Section, Ternbisa, 1632 - Masombuka 950. Mthuliswa Nggobo - 600813 5638 085 -your wife - Nomthandazo Elizabeth Nggobo - 650921 0525 089 - P 0 Box 26, Nqabeni, 4682 - Ngcobo 951.Makhaya Xako - 790709 5664 081 - P 0 Box 537, Bushmans, 6190 - Dyasopu 952.Raynold Thulasizwe Hlatshwayo - 741 125 5684 086 - your wife - Gugu Rose Hlatshwayo - 800530 0390 086 - P 0 BOX 22559, Margate, 4275 - Nxumalo 953.Makgetsi Enicca Selala - 620731 0254 086 - your three minor children - Kabelo Selala - 950201 6064 087 - Mogamane Virginia Selala - 90081 1 0804 089 - Hlakudi Yvonne Selala - 990208 0644 089 - P 0 Box 9038, Sekhukhune, 11 24 - Kgaleng 954.Matome Johannes Mongalo - 530417 561 7 083 - your wife - Seja Essie Mongalo - 630401 0509 081 -your minor child - Matsha Puledi Mmathapelo Mongalo - 991 110 0376 085 - P 0 Box 6594, Embalinhle, 2285 - Makgosa 955.Nothando Memory Msengana - 66051 1 0472 081 -your minor child - Nelisiwe Msengana - 880915 0386 080 - 10169 B Kgaye Street, Orlando West, 1804 - Nhlapo 956.Melvin Gregory Ehazu - 771 110 5124 080 - 27 Hogvenot Laan, Tafelsig, Mitchels Plain, 7785 -Alexander 957.Conelius Barnes Kekana - 650423 5642 084 - Private Bag x 109, Pretoria, 0001 - Sebothoma 958.Makole Agrieneth Kgatla - 660927 0557 087 -your minor child - Hope Mponeng Kgatla - P 0 Box 496, Letaba, 0870 - Mokgobi 959. Abigail Busisiwe Zondo - 770720 0682 089 - your minor child - Zandile Zondo - 960229 5580 082 - 12 Maphanya Street, Kwa Thema, 1575 - Seremo

2 comments :

Anonymous said...

With the new POPI act and strict rules regarding PII information. Do the above people know that their Personally Identifiable Information is posted publicaly on this website.

Webmaster said...

The information was published in the Government Gazette.